Found: 202  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเข้าถึงระบบทรัพยากรสารสนเทศและบริการของศูนย์วิทยบริการ = Development of access to informa...
ชื่อผู้แต่งปรียพัศ พัฒนะสุธาดล.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก025.04 ป473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบ RMU MOOC สำหรับการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = A...
ชื่อผู้แต่งธรัช อารีราษฎร์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก004 ธ1711ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครสวรรค์ = The development of a model suff...
ชื่อผู้แต่งอธิกัญญ์ แพรต่วน.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก005.741 อ144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนในรูปแบบของ Web Responsive โดยใช้หลักการออ...
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ พนาวงศ์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก005.712 น275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกระบ...
ชื่อผู้แต่งมณฑลธน ไชยเสน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก001.4 ม122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Professional standard of Thai L...
ชื่อผู้แต่งศรีหทัย เวลล์ส.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
เลขเรียก020.92 ศ278ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักมหาสารคาม =...
ชื่อผู้แต่งราตรี สุภาเรือง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.76 ร247ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft exc...
ชื่อผู้แต่งศุภนันท์ ทับท่าช้าง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.75 ศ691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนนะดับอุดมศึกษา = The development of an education...
ชื่อผู้แต่งวงษ์ปัญญา นวนแก้ว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก005.262 ว128ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองด้านความใส่ใจ ความจำ การรับรู้มิติสัมพันธ์ และการบริหารจัดการของสมอ...
ชื่อผู้แต่งกรศิริ สร้อยสูงเนิน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.1 ก183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมภาพตามหลักการของเกสตัลท์สำหรับเพิ่มความใส่ใจต่อเนื่องและความจำขณะทำงานในวัยผู้ใหญ่ตอน...
ชื่อผู้แต่งรัชนีพร ศรีรักษา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.1 ร335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเกม 2D ด้วยภาษาวาจาร่วมกับเฟรมเวิร์ค LibGDX / พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งพันทิพย์ คูอมรพัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชีย เพรส (1989), 2562.
เลขเรียกQA 76.73 .J38 พ115 2562,005.133 พ555ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัมนาแอปพลิชันระบบลงทะเบียนบัณฑิตเข้าซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้สยเทคโนโลยีคิว...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ ผลประเสริฐ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก004.6782 ม143ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน = Information Literacy for Project Writing/ แววตา เตชาทวีว...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียกZA3075 ว85 2562,025.524 ว287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา