Found: 243  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล / สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก006.31 ส857ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13313 = Information services and diss...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก025.52 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Location base service for agriculture...
ชื่อผู้แต่งอรรควุธ แก้วสีขาว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก005.74 อ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบีบอัดข้อมูลผลต่างบนเซนเซอร์โนด : กรณีศึกษาข้อมูลภาพและอุณหภูมิ = Delta-data compression algorit...
ชื่อผู้แต่งจิรทีปต์ เจียรพัฒนากิจ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.746 จ493ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการออกแบบสื่อวัฒนธรรมทางทัศน์ประกอบพิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บนฐ...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล ศักดา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก069.09593 พ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณค่าความเที่ยงของสัมประสิทธิ์แอลฟาแบ่งชั้นแบบใหม่สำหรับมาตรวัดความผาสุกทางจิตแบบพหุมิติ = Es...
ชื่อผู้แต่งอาภากร เปรี้ยวนิ่ม.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก001.4 อ634ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี = Application of spread sheet program for accounting / นัน...
ชื่อผู้แต่งนันรณา จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
เลขเรียก005.54 น431ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเข้าถึงระบบทรัพยากรสารสนเทศและบริการของศูนย์วิทยบริการ = Development of access to informa...
ชื่อผู้แต่งปรียพัศ พัฒนะสุธาดล.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก025.04 ป473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบการวิเคราะห์เครือข่ายที่มีความซับซ้อนสูงด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ = Prototype development...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ดอนทองแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียก004.6 ส165ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบ RMU MOOC สำหรับการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = A...
ชื่อผู้แต่งธรัช อารีราษฎร์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก004 ธ1711ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคลังคำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี : การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ = ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล ชอุ่ม.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก004 น645ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครสวรรค์ = The development of a model suff...
ชื่อผู้แต่งอธิกัญญ์ แพรต่วน.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก005.741 อ144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนออนิเมชั่นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติและพระศรีอาริย์ในโบราณสถานเช...
ชื่อผู้แต่งไชยพล กลิ่นจันทร์
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2562.
เลขเรียก006.693 ช865ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนในรูปแบบของ Web Responsive โดยใช้หลักการออ...
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ พนาวงศ์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก005.712 น275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกระบ...
ชื่อผู้แต่งมณฑลธน ไชยเสน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก001.4 ม122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา