Found: 248  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกระบ...
ชื่อผู้แต่งมณฑลธน ไชยเสน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก001.4 ม122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Professional standard of Thai L...
ชื่อผู้แต่งศรีหทัย เวลล์ส.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
เลขเรียก020.92 ศ278ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในย่านกะดีจีนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : รายงานการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา ด่านพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก006.8 ส463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักมหาสารคาม =...
ชื่อผู้แต่งราตรี สุภาเรือง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.76 ร247ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft exc...
ชื่อผู้แต่งศุภนันท์ ทับท่าช้าง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.75 ศ691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนนะดับอุดมศึกษา = The development of an education...
ชื่อผู้แต่งวงษ์ปัญญา นวนแก้ว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก005.262 ว128ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองด้านความใส่ใจ ความจำ การรับรู้มิติสัมพันธ์ และการบริหารจัดการของสมอ...
ชื่อผู้แต่งกรศิริ สร้อยสูงเนิน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.1 ก183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมภาพตามหลักการของเกสตัลท์สำหรับเพิ่มความใส่ใจต่อเนื่องและความจำขณะทำงานในวัยผู้ใหญ่ตอน...
ชื่อผู้แต่งรัชนีพร ศรีรักษา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.1 ร335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเกม 2D ด้วยภาษาจาวาร่วมกับเฟรมเวิร์ค libGDX / พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งพันทิพย์ คูอมรพัฒนะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกQA76.73.J38 พ215 2562,005.133 พ115ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัมนาแอปพลิชันระบบลงทะเบียนบัณฑิตเข้าซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้สยเทคโนโลยีคิว...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ ผลประเสริฐ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก004.6782 ม143ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน = Information Literacy for Project Writing/ แววตา เตชาทวีว...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียกZA3075 ว85 2562,025.524 ว287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนด้วยความคาดหวัง คือการมัดจำด้วยความเจ็บปวด / Rhythm.
ชื่อผู้แต่งริธึม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
เลขเรียกPL4209.4 ร478 2562,089.95911 ร478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก001.4 อ911ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) อนุวั...
ชื่อผู้แต่งอนุวัติ คุณแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
เลขเรียกLB1028.25.T5 อ223 2562,001.4 อ154ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา