Found: 202  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนด้วยความคาดหวัง คือการมัดจำด้วยความเจ็บปวด / Rhythm.
ชื่อผู้แต่งริธึม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
เลขเรียกPL4209.4 ร478 2562,089.95911 ร478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการศึกษา = Educational research / ไพศาล วรคำ.
ชื่อผู้แต่งไพศาล วรคำ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกLB 1028 พ996ก,001.42 พ98ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียกLC315.T5 อ911 2561,001.4 อ911ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิธีการเพื่อช่วยสอนโดยเพื่อนร่วมชั้นแบบจับคู่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณ...
ชื่อผู้แต่งพัดชา บุตรดีวงศ์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก001.4 พ541ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์พารัลแลกซ์หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ฑ.ศ. 2550 = Research and dev...
ชื่อผู้แต่งนฤมล อินทิรักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.76 น196ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว = Analysis of News Situations / เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน
ชื่อผู้แต่งเกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2562
เลขเรียก070.43 ก773ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สังเคราะห์ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ความเข้าใจพื้นฐาน / เล่ม 1 กาญจนา แก้วเทพ
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ, 2562.
เลขเรียก001.4 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม = Analysis and design of algorithms / คทา ประดิษฐ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งคทา ประดิษฐ์วงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียก005.1 ค136ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี : กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ คล่องเชิงสาน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก004.69 ณ342ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการบริการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภั...
ชื่อผู้แต่งฉัตรดาว ชาติเชื้อ.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก025.173 ฉ233ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและประยุกต์ใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา = The creation and appli...
ชื่อผู้แต่งสิริวิวัฒน์ ละตา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก004.678 ส373ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์และเปรียบเทียบการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชีย...
ชื่อผู้แต่งกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก015.593 ก137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13202 = Communication in information work...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก021.7 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13202 = Communication in information wor...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก021.7 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทความออนไลน์สร้างรายได้หลักล้าน สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา อินเทรนด์ 2562
เลขเรียกHF5415.1265 ส831,070.57973 ส831ข 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา