Found: 248  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิธีการเพื่อช่วยสอนโดยเพื่อนร่วมชั้นแบบจับคู่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณ...
ชื่อผู้แต่งพัดชา บุตรดีวงศ์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก001.4 พ541ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์พารัลแลกซ์หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ฑ.ศ. 2550 = Research and dev...
ชื่อผู้แต่งนฤมล อินทิรักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.76 น196ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงปฏิบัติการ = Practical big data analysis / จิราภรณ์ เมืองประทับ.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ เมืองประทับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2562.
เลขเรียกQA76.9.B45 จ535ก 2562,005.74 จ535ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว = Analysis of News Situations / เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน
ชื่อผู้แต่งเกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2562
เลขเรียก070.43 ก773ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก005.369 ก399ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สังเคราะห์ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ความเข้าใจพื้นฐาน / เล่ม 1 กาญจนา แก้วเทพ
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ, 2562.
เลขเรียกH62 ก425ก 2562,001.4 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความสำเร็จของระบบสารสนเทศห้องสมุดดิจิทัล สังกัดมหาวิทยาลัย = Analysis an...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียก025.04 ว948ก 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม = Analysis and design of algorithms / คทา ประดิษฐ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งคทา ประดิษฐ์วงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียก005.1 ค136ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี : กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ คล่องเชิงสาน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก004.69 ณ342ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการบริการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภั...
ชื่อผู้แต่งฉัตรดาว ชาติเชื้อ.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก025.173 ฉ233ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและประยุกต์ใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา = The creation and appli...
ชื่อผู้แต่งสิริวิวัฒน์ ละตา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก004.678 ส373ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์และเปรียบเทียบการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชีย...
ชื่อผู้แต่งกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก015.593 ก137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ = Information for learning / พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง.
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน, 2562.
เลขเรียก025.524 พ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13202 = Communication in information work...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก021.7 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13202 = Communication in information wor...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก021.7 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา