Found: 189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStudy notes อังกฤษ ม.ปลาย สไตล์ cornell / ครูต้นหลิว
ชื่อผู้แต่งครูต้นหลิว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2563.
เลขเรียก420.7 ค361ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper easy conversation อังกฤษสั้น ง่าย พูดคล่อง / Baek Seon Yeob ; ณัฐชยา มีจันทร์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งแพก, ซอนยอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกPE1131 .พ816 2563,428.24 พ954ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องToefl ITP with MP3 / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2563.
เลขเรียกPE1128 ส779t 2563,428.24076 ส779ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOEIC PRACTICE TESTS ตะลุยโจทย์ TOEIC ให้ได้ 990 ชัวร์! [electronic resource] / สุรชัย รอดงาม.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย รอดงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียก428.0076 ส855ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ! [electronic resource] / สุรชัย รอดงาม.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย รอดงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียก428.0076 ส855ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOEIC ฟินเว่อร์ by ครูโตโน่ ฉบับ update ล่าสุด / ครูโตโน่ (วันวิชิต บูรณะสิทธิพร)
ชื่อผู้แต่งวันวิชิต บูรณะสิทธิพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสดอมเวิลด์, 2563.
เลขเรียกPE1114 ว436T 2563,428.0076 ว436ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhat''s the Question? คำถามภาษาอังกฤษคิดว่าง่าย แต่มักใช้ "ผิด" / นันทนา โอซาว่า.
ชื่อผู้แต่งนันทนา โอซาว่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2563.
เลขเรียก428 น418ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธิ์การวิเคราะห์ประโยคเชิงคู่ความสัมพันธ์ : การตรวจการเขียนด้วยตนเอง = Functional Sentence Analy...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ คัมภีรภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก425 จ631ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิเคราะห์ประโยคเชิงคู่ความสัมพันธ์ : การตรวจการเขียนด้วยตนเอง / จุฑารัตน์ คัมภีรภาพ, เขียน...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ คัมภีรภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก420.7 จ631ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด SIOP ร่วมกับแนวคิดแบบสืบสอบสำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งณัฐชยา รักษา.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก420.712 ณ322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับแอพพลิเ...
ชื่อผู้แต่งบุรัสกร ธรรมขันธ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 2563.
เลขเรียก428.43 บ4711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเต...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ อ่อนศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
เลขเรียก421 ส255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเต...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ อ่อนศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
เลขเรียก420 ส254ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจ...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก418.4 อ727ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ Edmodo Application สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งอมรชัย อินสอน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2563.
เลขเรียก428.43 อ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา