Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา วัชรธีรเดช
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง), 2559
เลขเรียก808 ข227ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพูดสไตล์ แจ็ค หม่า = The art of Jack Ma''s presentation / จางเซี่ยวเหิง, เขียน ; ชาญ ธนประกอบ, ...
ชื่อผู้แต่งจาง, เซี่ยวเหิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโพสต์, 2559.
เลขเรียกPN4129 จ293,808.51 จ22ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรมของตัวละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย พ.ศ. 2556-...
ชื่อผู้แต่งนุชวรา อันธพันธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก895.91309 น729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวคิดและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย พ.ศ. 255...
ชื่อผู้แต่งธันย์ชนก ภูแก้ว.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก895.91309 ธ469ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม : ฉบับผู้เขียนบทความ = Socially engaged scholarship : the writing of s...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2559
เลขเรียกLB2369 ก-ก 2559,808.06600142 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทพูด / ประภัสสร ภัทรนาวิก.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร ภัทรนาวิก.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
เลขเรียก808.5 ป1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ [T...
ชื่อผู้แต่งธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2559.
เลขเรียก808.02 ธ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย = Writing a research report / ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ชื่อผู้แต่งชไมพร กาญจนกิจสกุล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : พิมพ์ถูกดอทคอม, 2559
เลขเรียกLB2369 ช-ก 2559,808.066 ช296ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน = Research article writing and publication ...
ชื่อผู้แต่งปัญญา ธีระวิทยเลิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคพีจันทรเกษม, 2559.
เลขเรียกLB2369 ป62 2559,808.06600142 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ : เอกสารประกอบการเรียน / ผู้เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
เลขเรียก808.066 ก442 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ [text] : Creative writing / ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
ชื่อผู้แต่งธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2559
เลขเรียก808.06 ธ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ [Text]
ชื่อผู้แต่งธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2559.
เลขเรียก808.02 ธ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนปลดล๊อค = Unlock your heart / มณฑิรา จันทรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งมณฑิรา จันทรสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กู๊ดเฮด พริ้นติ้งแอนด์แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียก808.882 ม121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดวานร 18 มงกุฎ / ปิติพร วทาทิยาภรณ์ เขียนเรื่อง ; นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ เขียนภาพ.
ชื่อผู้แต่งปิติพร วทาทิยาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เก้าแต้ม, 2559.
เลขเรียก895.912 ป615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์/ กุสุมา รักษมณี.
ชื่อผู้แต่งกุสุมา รักษมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียก801.595 ก248ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา