Found: 310  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศภูเขาทอง : ฉบับไทย - อังกฤษ = Journey to Phukhaothong / โดย สุนทรภู่ ; แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบ...
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2559
เลขเรียกPL4209.1.ส7 น642,895.911 ส798น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศหนองคาย / หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ฉบับตรวจสอบพุทธศักราช 2559 ; บุญเตือน ศรีวรพจน์, บร...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) หลวง 2390-2458
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2559
เลขเรียกPL4209.1.พ61 น65 2559,895.911 พ527น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศแม่ / ยงค์ ยโสธร [text]
ชื่อผู้แต่งยงค์ ยโสธร
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : พิมพ์ดี, 2559.
เลขเรียก895.911 ย115น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทกวีนาซิม ฮิคเมท กวีสากลผู้ยิ่งใหญ่ / วิทยากร เชียงกูล : แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อนหนังสือ, 2559
เลขเรียกPL248.H454 บ32,894.351 บ123 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทการแสดงจากวรรณคดีไทย / มนตรี มีเนียม
ชื่อผู้แต่งมนตรี มีเนียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPL4209.2.ม35 บ63,895.912 ม151บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครนอก / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระ 2310-2367
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครสาส์น, 2559
เลขเรียก895.912 พ385บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่อง อุณรุท / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระ 2310-2367.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2559.
เลขเรียกPL4203 พ835บ,895.911 พ444บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่อง อุณรุท / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระ 2310-2367.
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2558.
เลขเรียกPL4209.2.พ76 บ37,895.912 พ244บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกท้าวสัทธาสูรและวิรุญจำบัง / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านสวนการพิมพ์, 2559
เลขเรียกPL ร6บ 2559,895.911 บ129บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ และบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพ...
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ ๑๙๙๑, 2559.
เลขเรียก895.1912 พ44บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องเงาะป่า : ฉบับสอบชำระพร้อมต้นฉบับลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล / พระบาทสมเด็จพระจุล...
ชื่อผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.พี.ออลล์, 2559
เลขเรียกPL4209 บ 2559,895.912 พ343บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนชีวิตจาก คำพ่อ คำแม่ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ [text] 119 บทเรียนคำสอนล้ำค่าของพ่อแม่ ที่สอนให...
ชื่อผู้แต่งพระมหาโพธิวงศาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีมีเดีย, 2559.
เลขเรียกBJ 1588.T35 พ172บ,808.88 พ358บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกของพ่อ : 80 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2559
เลขเรียก895.915 บ268 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกตามรอย 99 คำพ่อสอน / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียก895.915 บ215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา