Found: 96  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย = Data communications and networking / นรรัตน์ วัฒนมงคล
ชื่อผู้แต่งนรรัตน์ วัฒนมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกTK5105.5 น219,004.6 น219ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียกQA76.73.J38 บ-ก 2561,005.133 บ253ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา C = Programming with C / สุเทพ มาดารัศมี, ปรียกร ทิพวัย
ชื่อผู้แต่งสุเทพ มาดารัศมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2550.
เลขเรียกQA76.73.C15 ส781,005.133 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ / จิติมนต์ อั่งสกุล
ชื่อผู้แต่งจิติมนต์ อั่งสกุล
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : SUT PRESS, 2558.
เลขเรียกQA76.64 จ466,005.117 จ466ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้น / ชัยวุฒิ จันมา.
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ จันมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามคอมพิวเตอร์, 2538.
เลขเรียก004.678 ก436ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหวังสีดำ / ประพนธ์ พลอยเพ็ชร [dp นามปากกา], เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ พลอยเพ็ชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Springbooks, 2556.
เลขเรียกBD431 ป299ค,089.95911 ป171ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมฯ มือใหม่ / สุธีร์ นวกุล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกQA76 ส786,004 ส786ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / ธีรวัฒน์ ประกอบผล ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ ประกอบผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2555.
เลขเรียกQA76.73.C15 ธ647ค 2555,005.133 ธ647ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม Rhinoceros V.5.0 ในการออกแบบเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ / ชัชวินท์ อัมรี
ชื่อผู้แต่งชัชวินท์ อัมรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2557.
เลขเรียกT385 ช359 2557,006.693 ช212ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) / โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และ ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนท...
ชื่อผู้แต่งโชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2559.
เลขเรียกQA76.73.P98 ช826 2559,005.133 ช826ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ / สุดา เธียรมนตรี ; บรรณาธิการ กิตินันท์ พลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุดา เธียรมนตรี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2563.
เลขเรียกQA76.73.P98 ส768ค,005.2762 ส768ค
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนและใช้งาน Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ / จักรทิพย์ ชีวพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งจักรทิพย์ ชีวพัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553.
เลขเรียกHF5548.M523 จ219,005.369 จ219ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน Access 2013 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์ 2558.
เลขเรียกQA76.9.D3 ด211,005.3684 ด211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา