Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAfter effects CC 2020 professional guide = ตัดต่อวิดีโอแลีสร้างเอฟเฟ็กต์สุดอลังการ / อิศเรศ ภาชนะกาญ...
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2562.
เลขเรียกT385 อ757 2562,006.68 อ757อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArtificial intelligence with machine learning, AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง / ปริญญา สงวนสัตย์.
ชื่อผู้แต่งปริญญา สงวนสัตย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกQ335 ป458 2562,006.3 ป458 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcel expert skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ด211อ,005.369 ด172อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFPO Research projects fiscal year 2018 / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.
เลขเรียก001.44 ศ578อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic design ฉบับ quick start + easy workshop + make money / ธัญธัช นันท์ชนก.
ชื่อผู้แต่งธัญธัช นันท์ชนก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียก006.6 ธ449อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSketchUp 2019 / เอกชัย นันทพลชัย.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย นันทพลชัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก006.68 อ512ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSwift 4 พื้นฐานสำหรับพัฒนาแอพบน iOS / จีราวุธ วารินทร์, เขียน.
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562.
เลขเรียกQA 76.8 .S95 จ37 2562,005.369 จ575ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎข้อนึงของความสัมพันธ์ / คิดมาก, เขียน ; Pahn, ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งคิดมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
เลขเรียกBF575.S39 ค439 2562,089.95911 ค316ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างการเขียนโครงร่างพิชิตทุน KM ด้านความมั่นคง / อนงค์ ภิบาล.
ชื่อผู้แต่งอนงค์ ภิบาล
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์สมศักดิ์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียก001.43 อ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) อนุวั...
ชื่อผู้แต่งอนุวัติ คุณแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
เลขเรียกLB1028.25.T5 อ223 2562,001.4 อ154ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเล่มบทคัดย่อ การประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางเมือง มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก001.42 ม19ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ = Research Methodology in Information systems / นิตยา วงศ์ภินันท์วั...
ชื่อผู้แต่งนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียก001.42 น578ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู รัง เรือน ยรรยง บุญ-หลง Text
ชื่อผู้แต่งยรรยง บุญ-หลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562
เลขเรียกPL4209.ย444 ร743 2562,089.95911 ย143ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ / ชาย โพธิสิตา.
ชื่อผู้แต่งชาย โพธิสิตา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียก001.43 ช523ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา