Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ชั่วโมง พูดจีนได้ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แมนดาริน, 2559
เลขเรียก495.1824 ห118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ / Shaolan : เขียน ; ธีรา : แปล ; Noma Bar : วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งเสี่ยวหลัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559
เลขเรียกPL1129.ท9 ส85,495.1 ส949ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) Practice Test II / Testing and Evaluat...
ชื่อผู้แต่งChulalongkorn university. Testing and evaluation center. Language institute
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก428.75 จ682 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind map Grammar / เอกชัย เกรียงโกมล
ชื่อผู้แต่งเอกชัย เกรียงโกมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลท์ บาลานซ์, 2559
เลขเรียก425 อ51ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTense เข้าใจง่าย เก่งได้ด้วยภาพ / ชัยยง เผือกทอง และ Golden Taro team text
ชื่อผู้แต่งชัยยง เผือกทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559
เลขเรียก425 ช414ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษามลายูในประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิต...
ชื่อผู้แต่งมูหำหมัด สาแลบิง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, 2559.
เลขเรียก499.28 ม766ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศิลป์ คู่มือพัฒนาทักษะภาษาไทยและการคิด / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล และ อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล ; ณัฐพ...
ชื่อผู้แต่งถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPL 4202 ถ181ค,495.91 ถ181ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์อังกฤษ 4000 คำที่ใช้มากที่สุดในโลก / ฝ่ายตำราวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกPE1449 ค383อ,428.1 ฝ211ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไทยเทียบคำเขมร / ชูชาติ ชุ่มสนิท.
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2559.
เลขเรียก495.932 ช412ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4 : ฉบับไทย-จีน 2 ภาษา / ผู้เรียบเรียง, ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น, 2559
เลขเรียกPL1119 ฝ211ค 2559,495.1076 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน / คณาจารย์และกองบรรณาธิการ Think beyond genius
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559
เลขเรียกPL1121.T5 ค74 2559,495.18249591 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน / นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559
เลขเรียกPL 522 ค127ค,495.6824 ค416 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชา0113111 ภาษามลายู 1 / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา , 2559.
เลขเรียก495.5 น417 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกสนทนาภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC / Samyan station.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2559.
เลขเรียกPE1131 ฝ219,428.24 ส647ฝ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา