Found: 131  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน / ตาแป๋วมองโลก
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2559
เลขเรียกAC 159 ว411ส,895.914 ต21ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง / ดร. พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ผู้รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2559
เลขเรียกDS586 ส473 2559,895.915 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559
เลขเรียก895.915 จ688 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุทัศน์การพิมพ์, 2559.
เลขเรียก895.915 ม246จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ / กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับธนาคารออมสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2559
เลขเรียก895.915 ก1711ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoy's Love 46 :Get You! จำไว้ นายเป็นของฉัน! / Silent Forest.
ชื่อผู้แต่งSilent forest.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : ทูบีเลิฟ, 2559.
เลขเรียก895.913 ซ967บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoy's Love 51 : บุปผาพญามาร / อไลอา.
ชื่อผู้แต่งอไลอา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทูบีเลิฟ, 2559.
เลขเรียก895.913 อ431บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesign my resume & portfolio / นิ่ม บุญอำพล (จีรพรรณ บุญอำพล)
ชื่อผู้แต่งนิ่ม บุญอำพล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
เลขเรียกLB1029.P67 น631,808.6 น629ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHOMEROOM photograph 101 / มุนิน
ชื่อผู้แต่งมุนิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 10 มิลลิเมตร, 2559
เลขเรียกP93.5 .ฮ94 2559,808.88 ม627ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพูดสไตล์ แจ็ค หม่า = The art of Jack Ma's presentation / จางเซี่ยวเหิง, เขียน ; ชาญ ธนประกอบ, แ...
ชื่อผู้แต่งจาง, เซี่ยวเหิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโพสต์, 2559.
เลขเรียกPN4129 จ293,808.51 จ22ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรมของตัวละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย พ.ศ. 2556-...
ชื่อผู้แต่งนุชวรา อันธพันธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก895.91309 น729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวคิดและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย พ.ศ. 255...
ชื่อผู้แต่งธันย์ชนก ภูแก้ว.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก895.91309 ธ469ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย = Writing a research report / ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ชื่อผู้แต่งชไมพร กาญจนกิจสกุล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : พิมพ์ถูกดอทคอม, 2559
เลขเรียกLB2369 ช-ก 2559,808.066 ช296ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ : เอกสารประกอบการเรียน / ผู้เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
เลขเรียก808.066 ก442 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนปลดล๊อค = Unlock your heart / มณฑิรา จันทรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งมณฑิรา จันทรสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กู๊ดเฮด พริ้นติ้งแอนด์แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียก808.882 ม121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา