Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียกN7475 ท166 2560,895.9109 ท166
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทอดยาวไปถึงแรงโน่มถ่วง / จำเป็น เรืองหิรัญ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2560.
เลขเรียก808.84 จ362ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทอดยาวไปถึงแรงโน้มถ่วง : งานเขียนเยาวชนจากค่าย "รักการอ่าน สร้างงานเขียน" ประจำปี 2560 = Reaching ou...
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2560
เลขเรียก895.918 ท331 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทอดยาวไปถึงแรงโน้มถ่วง = Reaching out to the equator / จำเป็น เรืองหิรัญ ... [และคนอื่นๆ], กองบรรณาธ...
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2560.
เลขเรียก895.918 ท194
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้าวศรีสุดาจันทร์ / รพีพร [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งรพีพร [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560
เลขเรียก895.913 ร146ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครคนนอก / พลัง เพียงพิรุฬห์.
ชื่อผู้แต่งพลัง เพียงพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์สกลนคร : นิดจะศิลป์, 2560.
เลขเรียกPL4206 พ453น 2560,895.911 พ453น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางบาป / กิ่งฉัตร [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งกิ่งฉัตร [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียก895.913 ก633น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกคำจงรัก / รวบรวมและเรียบเรียง ศุภางค์ จิระรัตนวรรณะ
ชื่อผู้แต่งศุภางค์ จิระรัตนวรรณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560
เลขเรียก895.911 ศ739บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกคำจงรัก / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สสส., 2560.
เลขเรียก895.911 บ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกจากใต้ถุนสังคม : บันทึกจากคนเร้นลับ = Notes from underground / Fyodor Dostoyevsky ; ศ. ศุภศิลป...
ชื่อผู้แต่งดอสโตยเยียฟสกี, ฟีโอดอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2560.
เลขเรียกPG3326 ด289 2560,891.7 ด289บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผจญภัยในดินแดนไม่ธรรมดา / เจนนิเฟอร์ เบลล์
ชื่อผู้แต่งเบลล์, เจนนิเฟอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560
เลขเรียก823.92 บ825ผ ล.2 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรหมแต้มรัก / เก้าแต้ม.
ชื่อผู้แต่งเก้าแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2560.
เลขเรียก895.913 ก832พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี 11 = Phra Apai Mani : part XI / คณะทำงาน ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล...[และคนอื่นๆ] ; ผู้วาดภาพประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560.
เลขเรียก895.9112 พ1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี 11 = Phra Aphai Mani : Part XI / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560.
เลขเรียก895.911 ก218พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี 12 = Phra Apai Mani : part XII / คณะทำงาน ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล...[และคนอื่นๆ] ; ผู้วาดภาพปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560.
เลขเรียก895.9112 พ1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา