Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLonely Me, Lonely You / วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม.
ชื่อผู้แต่งวิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557.
เลขเรียกBF575.L7 ว69 2557,895.914 ว634ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflexions ความคิดคำนึง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, ผู้แปล...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2014.
เลขเรียก895.911 S619R,895.911 ท742ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSummer Volunteer ชุลมุนวุ่นค่ายรักนักอาสา / มึนสาม เขียน
ชื่อผู้แต่งมึนสาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2557
เลขเรียก895.913 ม611ซ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกนกนคร / น.ม.ส. ; เอื้อยนาง, เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งพิทยาลงกรณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น 2419-2488
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2557
เลขเรียกPZ90.T5 พ63ก32 2557,895.911 พ672ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการประพันธ์ในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล ช่วง พ.ศ. 2545-2554 / สุนิฐา กำเนิดทอง.
ชื่อผู้แต่งสุนิฐา กำเนิดทอง.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก808.3081 ส787ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีกานท์ '57 / คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2557.
เลขเรียก895.911 ก331 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความโดยใช้วิธีสอนแบบสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา สำหรับนีกศึกษามหาวิ...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี นราพงศ์เกษม.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก808.066 ส865ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์วรรณศิลป์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / อรพินท์ คำสอน (ผู้วิจ...
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ คำสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" , 2557.
เลขเรียก895.9109 อ246ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนประเภทบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลหนังสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรร...
ชื่อผู้แต่งกุณฑิกา ชาพิมล.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก808.0683 ก776ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนแบบสร้างสรรค์ = Creative Writing / ทองสุข เกตุโรจน์.
ชื่อผู้แต่งทองสุข เกตุโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.
เลขเรียก808 ท19ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทองโคลัมบัส = The Columbus affair / สตีฟ เบอร์รี เขียน ; ศศมาภา แปล
ชื่อผู้แต่งเบอร์รี, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียก813.6 บ829ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิด / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2557.
เลขเรียก808.84 น672ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝัน / กุนเทอร์ ไอซ์ ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แปล.
ชื่อผู้แต่งไอซ์, กุนเทอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557.
เลขเรียก808.222 อ92ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝัน / นิ้วกลม [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2557
เลขเรียกPN6288.D74 �46 2557,808.882 น672ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรัก / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2557.
เลขเรียก808.84 น672ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา