Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ บางสิ่งซึ่งขาดหาย / ผู้ประพันธ์ : ทิพย์ปัญญา
ชื่อผู้แต่งทิพย์ปัญญา
พิมพลักษณ์เชียงราย : ล้อล้านนา, 2562
เลขเรียก895.911 ท461ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย 2562 / ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออกฯ, 2562.
เลขเรียก809 จ478 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีปา '' 58 ชวนอ่านงานเขียน : รวมผลงานสารคดีและเรื่องสั้น นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4...
พิมพลักษณ์สงขลา : พิมพการ, 2562.
เลขเรียก895.913 ท352 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อมดพิศวงแห่งออซ / แอล แฟรงก์ บอม; ปวีณา ชุณศาสตร์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งบอม, แอล แฟรงก์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก830 บ244พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรหัสยเมรัย : รุไบยาต ของ โอมาร์ คัยยัม การตีความทางจิตวิญญาณ / ปรมหังสา โยคานันทะ
ชื่อผู้แต่งปรมหังสา โยคานันทะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562
เลขเรียก891.551 ป167ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปาก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปกร, 2562
เลขเรียก895.91 ว17 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์การพูดในที่ชุมชน / ปฎิพล จอมดวง.
ชื่อผู้แต่งปฎิพล จอมดวง.
พิมพลักษณ์แพร่ : โรงพิมพ์ธุรกิจแพร่, 2562.
เลขเรียกPN4129.T35 ป135 2562,808.5 ป135ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม / โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน.
ชื่อผู้แต่งภูวดล ภูภัทรโยธิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก808.05 ภ685ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิเหนา : ร้อยแก้วประกอบคำกลอน พิกุล ทองน้อย, ถอดความและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพิกุล ทองน้อย
พิมพลักษณ์นนทบุรี ศรีปัญญา 2562
เลขเรียกPL4209.พ69 อ65 2562,895.912 พ631อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิเหนาวิวิธ : รวมบทความว่าด้วยเรื่องอิเหนาฉบับแปลกใหม่ / ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.
ชื่อผู้แต่งธานีรัตน์ จัตุทะศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกPL4209.อ63 ธ636 2562,809.593 ธ518อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนแล้วรวย = Write and grow rich / Alinka Rutkowska, เขียน ; พร่างดาว นุประดิษฐ์, แปล
ชื่อผู้แต่งรุทโควสกา, อลินกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562
เลขเรียกPN151 ร663ข 2562,808.066 ร663ข 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสั้นญี่ปุ่นคัดสรร/ เนตร รามแก้ว ; บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คนบ้าหนังสือ, 2562.
เลขเรียก895.653 ร6112 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา