Found: 1,559  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง สับประดน / ของ อิงอร จุลทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งอิงอร จุลทรัพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ62,895.91 อ655ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผ่านพ้นของยุคสมัย : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มแรก / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540.
เลขเรียกDS570.8.ส7 ก64,895.913 ส58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพูดต่อชุมนุมชน / สมิต สัชฌุกร [text]
ชื่อผู้แต่งสมิต สัชฌุกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551
เลขเรียกPN 4129 ส312ก 2551,808.5 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการร่ายรำของก้อนเมฆ = The cloud's dancing / นิรันศักดิ์ บุญจันทร์.
ชื่อผู้แต่งนิรันศักดิ์ บุญจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2547.
เลขเรียก895.91301 น648ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ : คุณลักษณะและแนวทฤษฎี / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.
ชื่อผู้แต่งพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิยสาส์นการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกH62 พ45,895.911 นว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวละครเอกฝ่ายหญิง ในนวนิยายของ เจน ออสเตน / อัมพร วัฒนฐายี
ชื่อผู้แต่งอัมพร วัฒนฐายี
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกPR21 อ555ก 2530,823.8099 อ 457 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ส...
ชื่อผู้แต่งโสวัฒน์ หนูพา
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLB2844.T5 ส992ก 2536,808.06637 ส 993 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีอีสานเรื่อง ขุนทึง / ธนันท์ พิสัยสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งธนันต์ พิสัยสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกPN1008.T5 ธ213ก 2531,895.91 ธ 231 ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วีรรสในรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 / ภาวินี โชติมณี.
ชื่อผู้แต่งภาวินี โชติมณี.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกPL4203 ภ479ก 2543,895.911 ภ 598 ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเมืองที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงว...
ชื่อผู้แต่งบุญเรือง เนียมหอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522.
เลขเรียกZ1035.A1 บ548ก 2522,895.918 บ 622 ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมร้อยกรอง ของนายอรรถกร ถาวรมาศ / ไกรสร อินทร์ช่วย.
ชื่อผู้แต่งไกรสร อินทร์ช่วย.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกPL4200.A56 ก978ก 2545,895.911 ก 994 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา