Found: 1,559  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาพพจน์ในวรรณคดีพระปฐมสมโพธิกถาโดยการตีความ และขยายความ / สว่าง ไชยสงค์
ชื่อผู้แต่งสว่าง ไชยสงค์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกPL4205 ส419ก,895.91 ส 376 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช / ชญานิษฐ์ จอมพงศ์
ชื่อผู้แต่งชญานิษฐ์ จอมพงศ์
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกPN1008.T5 ช112ก 2545,895.911 ช 018 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณคดีคำสอนประเภทร้อยกรองช่วงก่อน ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตก ในเชิงจริยธรรม / รำพึง ศ...
ชื่อผู้แต่งรำพึง ศิลาแลง
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกPL4200.A65 ร463ก 2530,895.91109 ร 639 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภาพสะท้อนสังคม และกลวิธีการนำเสนอบทร้อยกรอง ชุดไพรหม่...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ สุวรรณ์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกQH77.T5 ก137ก,895.911 ก 067 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการประพันธ์หนังสือสำหรับเด็ก ของนักเขียนอเมริกัน และนักเขียนไทย / นวลทิพย์...
ชื่อผู้แต่งนวลทิพย์ มหามงคล
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกPZ90.T5 น319ก 2542,808.068 น 306 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ของ จันตรี ศิริบุญรอด / บุญสม พลเมืองดี
ชื่อผู้แต่งบุญสม พลเมืองดี
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกPN3733 บ584ก 2536,895.9130109 บ 644 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องสั้นแนวชนบทภาคเหนือตอนบน ในช่วง พ.ศ. 2519-2529 / แสงเดือน วังสุวรรณรักษ์
ชื่อผู้แต่งแสงเดือน วังสุวรรณรักษ์
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกPN3055 ส959ก 2533,895.913 ส 971 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องหอยสังข์ฉบับวัดเลียบ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา / ถวิล จิตมานะ
ชื่อผู้แต่งถวิล จิตมานะ
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPN1008.T5 ถ276ก,895.91109 ถ 419 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทละครเรื่องขูลู-นางอั้ว โดยใช้ขนบละครพันทาง / โมฬี ศรีแสนยงค์
ชื่อผู้แต่งโมฬี ศรีแสนยงค์
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกPL4208.5.ต3 ม95ข7 2533,895.912 ม 983 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2551.
เลขเรียก808.068 ว37ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "เที่ยวเมืองนคร" / จิราภร...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ เชาวนา
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกZ40.A3 จ535ก 2542,808.068 จ 629 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ไตรรัตน์ สงเอียด.
ชื่อผู้แต่งไตรรัตน์ สงเอียด.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกPN1049.T5 ต963ก 2544,808.13 ต 977 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / พรทิพย์ เสาวโค
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ เสาวโค
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกPN1049.T5 พ239ก 2543,808.13 พ 166 ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนอ่านเบื้องต้น / รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน มหาขันธ์.
ชื่อผู้แต่งประเทิน มหาขันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530.
เลขเรียกPL4158 .ป432,808.545 ป284ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านนวนิยาย = Pour lire le roman / ฌอง-ปิแยร์ โกลเด้นชไตน์ ; วัลยา วิวัฒน์ศร ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งโกลเด้นชไตน์, ฌอง-ปิแยร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกPN3365 ก9ก 2536,801.953 ก943ก 2/2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา