Found: 7,938  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีซีไรต์ คำให้กการเรื่อองราวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียน ปี 2522-2531 / นรนิติ เศรษ...
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531
เลขเรียก807.9 น17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีซีไรท์ คำให้การเรื่องรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนปี 2522-2531 / นรนิติ เศรษฐบุต...
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร.
เลขเรียก895 น17ส 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องสั้นรางวัลแพรว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2543.
เลขเรียก895.91308 ส728
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี นวนิยายไทย / มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., 2529
เลขเรียก895.91309 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คมวาทะ 10 อุลามาอร่วมสมัย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย มันศูร อับดุลลอฮุ.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลี พานิชย์ [2550?].
เลขเรียก808.88 ร 235 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี นวนิยายไทย : เอกสารประกอบการประชุม 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2529 / มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศ...
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.
เลขเรียก895.913 ศ37ห 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระยาอนุมานราชธน ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห์. / มานราชธน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2531.
เลขเรียก895.91 ค141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีนวนิยายไทย / คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่งคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529
เลขเรียก895.91309 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ปัญหาในสามก๊ก / โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
เลขเรียกPL2501 ก951,895.1 ก87ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิถีสู่ชัยชนะ/ แวน เคราช์ ;ผู้แปล ปรัชญา ผ่องใส.
ชื่อผู้แต่งเคราช์, แวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2543.
เลขเรียกBF 637.S8 ค749ห 2544,808.066 อ-ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สมาคม, 2536.
เลขเรียก809 ภ 622 ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ, 2535-2536
เลขเรียก895.91309 ส162ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กุศโลบายขงเบ้ง / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
เลขเรียกU162 ส727 2560,895.13 บ574ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา