Found: 7,938  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน / ตาแป๋วมองโลก
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก
เลขเรียก895.914 ต335ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง180 ตัวอย่างบทพูดสำหรับนักบริหาร = Executive' s portalio of model speeches for all occasions / Dian...
ชื่อผู้แต่งบูเซอร์, ไดแอนนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538
เลขเรียก808.5 บ421ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 comprehensive letter writing for all occasions / by V. Shanker.
ชื่อผู้แต่งShanker, V.
พิมพลักษณ์Singapore : Composite Study Aid Publications, c1994.
เลขเรียกPE1497 S45t,808.6 Sh527T 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 Comprehensive Letter writing For all Occasions / V. Shanker, B.A.
ชื่อผู้แต่งV. Shanker, B.A.
พิมพลักษณ์Singapore : Kallang Bahn Complex , 1994.
เลขเรียก808.6 V - S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี กวีแก้ว : กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส / ศูนย์ภาษาและวรรณดคไทย และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาส...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกBQ978.ป44 จ76,895.9112 ป169ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี กวีแก้ว : กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส / ศูนย์ภาษาและวรรคดีไทย และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาส...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ภาษาและวรรคดีไทย และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
เลขเรียก895.9112 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี รัตนกวีสุนทรภู่
เลขเรียก895.911 ส19 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี รัตนกวีสุนทรภู่ / สุนทรภู่
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยครูภูเก็ต, 2530
เลขเรียก895.911 ส16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2533
เลขเรียก895.91009 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปีรัตนกวีสุนทรภู่ / วิทยาลัยครูภูเก็ต ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยครูภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ภูเก็ตการพิมพ์, 2530.
เลขเรียก895.911 ว114ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปีฤาสิ้นเสดสา / จินตนา ปิ่นเฉลียว.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มนาคร, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นหมาก, 2526.
เลขเรียก895.9181 ก17ส 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 เรื่องสั้นของฟ้า / ฟ้า พูลวรลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใบไม้สีเขียว, 2553.
เลขเรียกรส ฟ221ย 2553,895.91301 ฟ311ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี คำหยาด / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2537.
เลขเรียกPL4209.1.น77 ค64,895.911 น517ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีซีไรต์ : รวมบทวิจารณ์คัดสรร / คณะทำงาน วิพุธ โสภวงศ์, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ธเนศ เวศร์ภาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกPN171.P75 ส64,895.9109 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา