Found: 7,938  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง78 ตารางวา / คณา คชา, เขียน ; ภูมิไฑ ปทุมสูติ, ภาพปกและภาพประกอบ ; อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, บรรณาธิการและ...
ชื่อผู้แต่งคณา คชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกQH309.2 ค36,895.913 ค127จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 1/2 ริกเตอร์ การตามหาหัวใจที่สาบสูญ / อนุสรณ์ ติปยานนท์
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ติปยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2549.
เลขเรียก895.913 อ231ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2554.
เลขเรียกPL4209.1.อ6 ป83 2554,809 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง824 / งามพรรณ เวชชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งงามพรรณ เวชชาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์, 2552.
เลขเรียก895.91301 ง337ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง87 เคล็ดลับ : เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ / พิาณุ ฟองศรี.
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกLB2369 .พ66 2551,808.066 พ75ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ / กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับธนาคารออมสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2559
เลขเรียก895.915 ก1711ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[โพเอ็มส์ ทู รีเม็มเบอ] Poems to remember / นิภา ภิรมย์ รวบรวมผลงาน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539.
เลขเรียก808.81 พ 971 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA critical handbook of children ' s literature / Rebecca J. Lukens
ชื่อผู้แต่งLukens, Rebecca j.
พิมพลักษณ์Illinois : Scott, 1976
เลขเรียก809.89282 Lu
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Guide to Writing Evergreen / Susan Fawcett
ชื่อผู้แต่งFawcett, Susan
พิมพลักษณ์Boston : Houghton Mifflin, 1977
เลขเรียก808.4 Fa
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA poetry workbook / Christopher L Comp Conley
ชื่อผู้แต่งConley, Christopher l. comp.
พิมพลักษณ์Pitsanuloke : Srinakharinwirot University, 1979
เลขเรียก821 Co
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA refresh course in writing / Rajatanun Kusumal
ชื่อผู้แต่งKusumal rajatanun
พิมพลักษณ์1983
เลขเรียก808.042 Ku
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา