Found: 316  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา / บรรณาธิการ : รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559
เลขเรียกPN4055.T4 จ688ท,895.915 จ688 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน = [A vessel of humanity that fills up more] / คิมยุนนา ผู้เขีย...
ชื่อผู้แต่ง880-01 คิม, ยุนนา.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]
เลขเรียกPN4129.9 .ค657 2563,808.51 ค451ศ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBreaking night = จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง / ลิซ เมอร์เรย์ ; ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท text
ชื่อผู้แต่งลิซ เมอร์เรย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2560
เลขเรียกHV4506.N6 ม74,813.01 ล411บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFor you เรื่องจาก...Line / อูฐ.
ชื่อผู้แต่งอูฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นพเก้าการพิมพ์ , 2557.
เลขเรียก808.882 อ41ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflexions ความคิดคำนึง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, ผู้แปล...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2014.
เลขเรียก895.911 S619R,895.911 ท742ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWriter's choice : grammar and composition / Royster, Jacqueline Jones.
ชื่อผู้แต่งRoyster, Jacqueline jones.
พิมพลักษณ์New York : Glenco/McGraw-Hill , 1996.
เลขเรียก808.042 R892W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายในพระจันทร์ / แพน พงศ์พนรัตน์ [นามแฝง], เขียน ; นันทวัน วาตะ, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งกาญจน์นภา พงศ์นพรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2559
เลขเรียกPL4209.4.ก67 ก46,895.914 ก421ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอม = Uncle Tom''s cabin / แฮเรียต บีชเช่อร์ สโตว์ ; อ. สนิทวงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งสโตว์, แฮเรียต บีชเช่อร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัท เคล็ดไทย, 2559
เลขเรียกPS2954.ก4 อ75 2559,813.3 ส176ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ / ติณณา แดนเขตต์.
ชื่อผู้แต่งติณณา แดนเขตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2559.
เลขเรียกDS586 ต-ก 2559,808.883 ต344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชมะละกา / ประภัสสร เสวิกุล
ชื่อผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557.
เลขเรียกPN3355 ป-ก 2557,895.913 ป338กร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีกานท์''58 / นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4(58E101).
พิมพลักษณ์สงขลา :พิพการ, 2562.
เลขเรียก895.911 ก173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีชีวิต ชีวิตกวี ภาคปัจฉิมวัย / ทองแถม นาถจำนง
ชื่อผู้แต่งทองแถม นาถจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558
เลขเรียกPL4209 ท266ก 2558,895.911 ท266ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ พระเวสสันดร มหาชาติวจนาลังการ / จ. ณ นคร, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งจ. ณ นคร, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกBQ 1470 จ111ก,895.911 จ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก / อรอนงค์ โชคสกุล.
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ โชคสกุล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก808.068 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกพูดแบบเดล คาร์เนกี / Liu Yongqing, เขียน ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง ผู้แต่ง
เลขเรียก808.5 ห337ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา