Found: 27,089  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระยาอนุมานราชธน ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห์. / มานราชธน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2531.
เลขเรียก895.91 ค141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของสุนทรภู่ / ฉันท์ ขำวิไล, ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งฉันท์ ขำวิไล.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : รุ่งเรืองวิทย์, 2498.
เลขเรียก895.9115 ฉ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของสุนทรภู่ / ฉันท์ ขำวิไล, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งฉันท์ ขำวิไล ผู้เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2542.
เลขเรียก895.9115 ฉ253ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของสุนทรภู่ / ฉันท์ ขำวิไล, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งฉันท์ ขำวิไล.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : รุ่งเรืองธรรม, 2502.
เลขเรียก895.9115 ฉ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระยาอนุมานราชธน : การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร องค์การค้าคุรุสภาและมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2531.
เลขเรียก895.91 ศ37ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระยาอนุมานราชธน : ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร องค์การค้าของคุรุสภา และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2531.
เลขเรียก895.91 ศ37ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก / คิมแทควาน และอิมฮยองอุก ; วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล ; มุนพยองยุน, ภาพ
ชื่อผู้แต่งควาน, คิมแท
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกQ113 ค179 2556,808.068 ค172ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก / คิมแทควาน และอิมฮยองอุก ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล ; มุนพยองยุน ภาพ
ชื่อผู้แต่งควาน, คิมแท
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556
เลขเรียก894.74 ค111ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน / ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์.
ชื่อผู้แต่งศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2563.
เลขเรียกPN4129.T5 ศ165 2563,808.51 ศ165ห 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก / บรรณาธิการ สุเทพ จิตรชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2532.
เลขเรียก808.068 ร193
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำคมควรคิด /|cธนากร [รวบรวมและเรียบเรียง].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดินสอ, 2537.
เลขเรียก808.882 พ115 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำคอมคมคิด / ธนากร
ชื่อผู้แต่งธนากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดินสอ, 2536
เลขเรียก808.882 ธ231พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา ! = Perfect phrases for managers and supervisors /...
ชื่อผู้แต่งรูเนียน, เมอริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียก808.5 ร715ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา