Found: 27,089  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มงคลพระบรมราโชวาท / องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียก895.915 ห159 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีสุขภาพดี / โชคชัย ชยธวัช เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโชคชัย ชยธวัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊คส์ สแตนดาร์ด, 2546.
เลขเรียกRA776 ช813,808.87 ช922ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 กลอนท่องร้องสนุก / กิติยวดี บุญซื่อ. [text]
ชื่อผู้แต่งกิติยวดี บุญซื่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปส์ พับบลิเคชั่น, 2544.
เลขเรียก895.911 ก34ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 วันแห่งความอ้างว้าง
ชื่อผู้แต่งสรายุทธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมงทับ, 2533
เลขเรียก895.9181 ส17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 นักพูดเอกของโลก/ สมบัติ จำปาเงิน
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2527.
เลขเรียก808.5 ส15ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง121 classic literature book lists / บทสนทนาโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ชื่อผู้แต่งสุชาติ สวัสดิ์ศรี
เลขเรียก809 ส761ห 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บุปผาแห่งนานกิง = 13 Flowers of Nanjing / Geling Yan ; ชินโป-หย่งชุน, แปล
ชื่อผู้แต่งเหยียน, เกอหลิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียก895.136 ห724ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เดือนอัศจรรย์วันของเรา Separation / อิชิกาวา ทากุจิ, เขียน ; ภัทร์อร พิพัฒนกุล, แปลจาก Separatio...
ชื่อผู้แต่งทากุจิ, อิชิกาวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนนักอ่าน, [2551]
เลขเรียก808.8 ท375ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ, 2536.
เลขเรียก895.913 ส728
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สมาคม, 2536.
เลขเรียก809 ภ 622 ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ, 2535-2536
เลขเรียก895.91309 ส162ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กุศโลบายขงเบ้ง / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
เลขเรียกU162 ส727 2560,895.13 บ574ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน / ตาแป๋วมองโลก
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก
เลขเรียก895.914 ต335ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน / ตาแป๋วมองโลก
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2559
เลขเรียกAC 159 ว411ส,895.914 ต21ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา