Found: 60,169  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้า...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีเรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" : 2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก001.4 ก27ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิงห์สนามหลวง" ตอบปัญหา โดย สิงห์ สนามหลวง (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งสุชาติ สวัสดิ์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์วลี, ม.ป.ป.
เลขเรียก080 ส42ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ" : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์ที่สมบรูณแบบ / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก027.7593 ม2403อ 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจาะลึก" เพิ่มพลังเครือข่ายเต็มพิกัดด้วย dircetory services / โดย ชัยนันท์ กมลวดี
ชื่อผู้แต่งชัยนันท์ กมลวดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2546
เลขเรียกTK5105.595 ช64 2546,005.44769 ช387จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องน่ารู้คู่งานวิจัย" / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546].
เลขเรียกQ180.5 ห149,001.44 ร852 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องน่ารู้คู่งานวิจัย" : หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2546.
เลขเรียก001.44 ค 218 ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'จอบิ' เหยื่ออธรรม / สุรชา บุญเปี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์สนิทจันทร์, [2548?].
เลขเรียกPN5449.ท9 ส73 2547,070.43 ส 855 จ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อินทรอดัคชั่น ทู สตรัคเจอร์ด โคบอล)= Introduction to structured COBOL / วราวุธ เครือสินธุ์
ชื่อผู้แต่งวราวุธ เครือสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527.
เลขเรียก001.6424 ว326อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...Encyclopaedia Britannica : a new survey of universal knowledge.
พิมพลักษณ์Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1958.
เลขเรียก032 B777
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET application architecture guide / Microsoft Patterns & Practices.
พิมพลักษณ์[Redmond, Wash.] : Microsoft, c2009.
เลขเรียก006.7882 N469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET Compact Framework programming with C# / Paul Yao, David Durant.
ชื่อผู้แต่งYao, Paul
พิมพลักษณ์Boston, MA : Addison-Wesley, 2004.
เลขเรียกQA76.73.C154 Y36 2004,005.133 Y24d
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.Net Enterprise Development with VB.Net : From Design to Develoyment / Matthew Reynolds...[et. al.]
พิมพลักษณ์United States of America : Wrox Press, 2002.
เลขเรียก005.2 Ne469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET for Java developers migrating to C# / Jawahar Puvvala and Alok Pota
ชื่อผู้แต่งPuvvala, Jawahar.
พิมพลักษณ์Boston, MA : Addison Wesley, 2004
เลขเรียก005.133 P993n
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET security programming / Donis Marshall.
ชื่อผู้แต่งMarshall, Donis.
พิมพลักษณ์Indianapolis, IN : Wiley, c2003.
เลขเรียกQA76.9.A25 M31n,005.8 Ma367N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา