Found: 59,741  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีสำนักวิทยบริการ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งขอนแก่น, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
เลขเรียก027.7 ข19ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีแห่งการพัฒนา (ปีการศึกษา 2527-2536) แผนกหอสมุด-ฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยครูกำแพงเพชร.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร. ฝ่ายหอสมุด.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : ฝ่ายหอสมุด สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2538.
เลขเรียก025 ส14ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีแห่งการพัฒนา : ปีการศึกษา 2527-2536 แผนกหอสมุด-ฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยครูกำแพงพชร / ฝ่ายหอสมุด สำ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร. สำนักส่งเสริมวิชาการฝ่ายหอสมุด.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2538.
เลขเรียก025.1 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิ่งมหัศจรรย์ใต้ทะเล / วิจักขณา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิจักขณา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมิด, 2544.
เลขเรียกGC1015.2 .ว645 2544,080 ว715ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 หายนะภัยวันสิ้นโลก : ปัจจัยซึ่งโลกต้องเผชิญก่อนจะไปสู่วันนั้น = Doomsday 2012 / ดาณุภา ไชยพรธรร...
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2553?]
เลขเรียก001.9 ด382ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อันดับโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี.เอส.โปรโมชั่น, 2534.
เลขเรียก030 ส728
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อันดับโลก
เลขเรียก030 ส35 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่อง (ไม่) ลับ ที่รู้แล้ว (อย่า) อุบไว้ / ดาณุภา ไชยพรธรรม เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, 2553.
เลขเรียกAC158 ด62,089.9591 ด24ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่อง (ไม่) ลับที่รู้แล้ว (อย่า) อุบไว้ = Inside the secret / บก.เรียบเรียง ดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, [2554?]
เลขเรียก089.9591 ส732
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โปรแกรมเด็ดคู่เครื่องคอมฯ / สุธีร์ นวกุล.
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกQA 76.76.U84 ส786ส 2547,005.369 ส786ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 answers : the ultimate trivia encyclopedia / Stanley Newman and Hal Fittipaldi.
ชื่อผู้แต่งNewman, Stanley.
พิมพลักษณ์New York : Random House Reference, 2001.
เลขเรียก031.02 Ne555T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 Font / อาทิตยา ภู่มณี.
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา ภู่มณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2550.
เลขเรียก006.6 อ243น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 things you need to know : the big book of lists / editors, Fiona Plowman ... [et al.].
พิมพลักษณ์New York : Universe, 2016.
เลขเรียก031.02 Te289 2019 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา