Found: 43,669  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รูปแบบประโยคจีน ชุดที่ 2 / อาศรมสยาม-จีนวิทยา. [text]
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม - จีนวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2554.
เลขเรียกPL1121.T5 อ6ร 2554,495.15 อ28ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วลีฮิตภาษาจีน / หวังเสี่ยวหนิง.
ชื่อผู้แต่งหวังเสี่ยวหนิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556.
เลขเรียก495.183495911 ห357ร2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 1,000 ประโยคฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น / J Team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2562 [2019]
เลขเรียกPL539 .ก145 2562,495.683495 จ686ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 1000 ประโยค ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ / B Team.
ชื่อผู้แต่งB Team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโกลด์เพาเวอร์, 2558.
เลขเรียกPE1131 บ351,428.24 บ34ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น = 100 ways to say in English / ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555.
เลขเรียกPE1131 ส867ร 2555,428.34 ส74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น = 100 ways to say in English / ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียกPE1131 ส867ร 2556,428.3495911 ส867ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีพูดอังกฤษแบบเหนือชั้น = 100 ways to say in english / สุรีรัตน์ ทองอินทร์. [text]
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2554.
เลขเรียกPE1131 ส2479 2554,428 ส47ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ศัพท์ เท่ เก๋ เริด/ อธิธัช สาทรกิจ.
ชื่อผู้แต่งอธิธัช สาทรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกPE 1449 อ144ห 2555,428 อ143ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำนวนควรรู้ ไทย-จีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553.
เลขเรียกPN6519.T5 ห35 2553,495.918 อ28ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำนวนฮิตธุรกิจญี่ปุ่น / ผู้แต่ง Hajime Takamizawa ; ผู้แปล ปราณี จงสุจริตธรรม.
ชื่อผู้แต่งทาคามิซาวะ, ฮาจิเมะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2549.
เลขเรียกPL539 ท62,495.603 ท375ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำนวนฮิตธุรกิจญี่ปุ่น / ผู้แต่ง ฮาจิเมะ ทาคามิซาวะ ; ปราณี จงสุจริตธรรม, แปล.
ชื่อผู้แต่งทาคามิซาวะ, ฮาจิเมะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2550.
เลขเรียกPL539.5.T5 ช576ส 2549,495.6 ท62ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หลักสำคัญของภาษาอังกฤษ / รัศมี กุลชล
ชื่อผู้แต่งรัศมี กุลชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [253-]
เลขเรียก425 ร388ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100+ ideas for teaching English / Angella Cooze.
ชื่อผู้แต่งCooze, Angella.
พิมพลักษณ์London : Continuum, 2007.
เลขเรียกLB1576 C668 2007,420.71
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา