Found: 43,669  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
43,456
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ & กริยา 3 ช่อง / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2554
เลขเรียกPE 1112 พ978ว 2554,425 ฝ211ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43,457
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับพกพา) = English grammar (Pocket-sized edition) / ธนพล จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งธนพล จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2555
เลขเรียก425 ธ152ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
43,458
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกPE1131 ว973 2558,425 ก344ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43,459
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) 1 = Complete English grammar 1 / อิสรีย์ แจ่มขำ และดุจเดือน กลั่นคู...
ชื่อผู้แต่งอิสรีย์ แจ่มขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก425 อ387ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43,460
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) = Complete English grammar / [ผู้เขียน,อิสรีย์ แจ่มขำ,ดุจเดือน กลั่นค...
ชื่อผู้แต่งอิสรีย์ แจ่มขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2551.
เลขเรียกPE1112 .อ65 2551,425 อ75ว
43,462
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
เลขเรียกPE1112 พ525ว 2544,425 พ113ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43,463
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ / ปรีชา ศรีวาลัย.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ศรีวาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530.
เลขเรียก425 ป173ว 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
43,464
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525
เลขเรียก425 พ525ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
43,465
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ 90 ยูนิต / เชาวน์ เชวงเดช
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ เชวงเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นตระ, 253?
เลขเรียก425 ช517ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43,466
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ 90 ยูนิต เล่ม 1 = English grammar series 1 / เชาวน์ เชวงเดช
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ เชวงเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตันตระ, 2525?
เลขเรียก425 ช517ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
43,467
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ 90 ยูนิต เล่ม 4 / เชาวน์ เชวงเดช
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ เชวงเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตันตระ, 25-
เลขเรียก425 ช853ว ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
43,468
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ : กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย / โดย อุดม วโรตม์สิกขดิตก์.
ชื่อผู้แต่งอุดม วโรตม์สิกขดิตก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฏี, 2545.
เลขเรียกPE1111 อ7ว 2545,425 อ-ว 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
43,470
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ : คู่มือภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ = English grammar / เอื้อน เล่งเ...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540.
เลขเรียก425 อ922ว 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา