Found: 43,828  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
43,666
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน / ฐิติ นิธิอนันตกูล
ชื่อผู้แต่งฐิติ นิธิอนันตกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2550.
เลขเรียก425 ฐ 68 ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
43,667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน / วิทยา ศรีเครือวัลย์.
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศรีเครือวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516.
เลขเรียกPE1112 ว57 2516,425 ว34ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
43,668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน / วิทยา ศรีเครือวัลย์
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศรีเครือวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525
เลขเรียก425 ว583ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
43,669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน = The standard Englih grammar / วิทยา ศรีเครือวัลย์.
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศรีเครือวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525.
เลขเรียก425 ว234ว 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
43,670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน = The standard English grammar / โดย วิทยา ศรีเครือวัลย์.
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศรีเครือวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2532.
เลขเรียก425 ว582ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43,671
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมืออาชีพ / นารีรัตน์ บุญช่วย.
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ บุญช่วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2541.
เลขเรียกPE1112 น64,425 ว916
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
43,672
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมืออาชีพ / บรรณาธิการ นารีรัตน์ บุญช่วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, ค.ศ. 1998 [2541]
เลขเรียกPE1112 ว976ก,425 ว976 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
43,673
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ / ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี , 2541.
เลขเรียก428.2 ศ-ว 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
43,674
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ = Progressive English structure / ศรีนวล เจียจันทรพงษ์
ชื่อผู้แต่งศรีนวล เจียจันทรพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2528
เลขเรียก425 ศ213ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
43,675
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษชุดเสริมใยเหล็ก / โดย เชาวน์ เชวงเดช
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ เชวงเดช
เลขเรียก425.076 ช517ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
43,677
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษปริวรรต : ตำราประกอบการเรียน 352455
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียก425 พ113ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
43,678
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษปริวรรต = English transformational grammar (ตำราประกอบการเรียน LI 352, LI455) / พัฒน...
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียก425 พ213ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43,679
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษปริวรรต = English transformational grammar / พัฒน์ น้อยแสงศรี.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียก425 พ213วย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43,680
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษปริวรรตขั้นสูง = Advance English transformational grammar / พัฒน์ น้อยแสงศรี.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียก425 พ113ว 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา