Found: 48,243  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
47,926
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลกะลา = A life beyond boundaries / ผู้ขาย, เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน ; ไอดา อรุณวงศ์ text
ชื่อผู้แต่งเบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2562
เลขเรียกD15.อ38ก3 2562,895.914 บ945ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47,927
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน (พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 24) / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
เลขเรียก895.914 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47,928
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่บ้าน
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น, 2551.
เลขเรียกPL4204 จ657ร 2551,895.914 จ247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
47,929
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสดอมพับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกPL4209 จ657ก,895.916 จ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
47,930
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2545.
เลขเรียกPL4209.6.จ73 ก94 2545,895.916 จ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
47,931
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน = พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภ...
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จฯ พระ
พิมพลักษณ์Bangkok Chulalongkorn University European studies programme 1997.
เลขเรียกPL4209.6.จ73 ก94,895.916 จ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
47,932
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน = Far from home = Fern von zuhause = Loin des siens / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั...
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกPL4209.6.จ73 ก94 2540,895.916 จ657ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
47,933
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน [text] / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561.
เลขเรียกD921 จ657 2561,895.914 จ657ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
47,934
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพพร้อมด้วยจดหมายเหตุประกอบ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2496
เลขเรียก895.916 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
47,935
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพพร้อมด้วยจดหมายเหตุประกอบ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516
เลขเรียก895.916 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
47,936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพพร้อมด้วยจดหมายเหตุประกอบ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2550
เลขเรียก895.916 จ47พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
47,937
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน เล่ม 1 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ.
เลขเรียก895.9116 จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47,938
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน, จดหมายเหตุประกอบเรื่อง
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505
เลขเรียก895.916 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47,939
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน, พระราชหัตถเลขา ฉบับที่1-43 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยสัมพันธ์, 2508
เลขเรียก895.914 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47,940
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขคดีแจ๊กผู้(ไม่)ฆ่ายักษ์ = The sister Grimm : the fairy-tale detectives / Michael Buckley ; ธิติม...
ชื่อผู้แต่งบักลีย์, ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียก813.6 บ246น ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา