Found: 50,699  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
50,371
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน, จดหมายเหตุประกอบเรื่อง
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505
เลขเรียก895.916 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
50,372
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน, พระราชหัตถเลขา ฉบับที่1-43 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยสัมพันธ์, 2508
เลขเรียก895.914 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
50,374
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2563
เลขเรียก895.9109 ข889 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
50,375
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2563.
เลขเรียกPN56.S5 ข899 2563,895.9109 ข889 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
50,376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความลับวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการวิจัย"วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง "ไขความลับเป็นความรู้" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียกHQ18.T5 ข92 2561,895.9109 ข889 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
50,377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความลับวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการวิจัย"วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง "ไขความลับเป็นความรู้" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก895.9109 ข889 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
50,378
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความลับวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2563.
เลขเรียกPN56.S5 ข899ก 2563,809.933538 ข889 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
50,379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขคำแก้วคำแพง พินิจวรรณกรรมไทย-ไท / ประคอง นิมมานเหมินทร์.
ชื่อผู้แต่งประคอง นิมมานเหมินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกPL4200.ก6 ป46 2554,895.9109 ป17ข 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
50,381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข่นุ้ยไปโรงเรียน / มานพ แก้วสนิท
ชื่อผู้แต่งมานพ แก้วสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2550.
เลขเรียก895.913 ม443ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50,382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข่มุกด์มหาภัย = The pearl / จอห์น สไตน์เบ็ค ; [แปลโดย] พิชัย รัตนประทีป
ชื่อผู้แต่งสไตน์เบ็ค, จอห์น ค.ศ. 1902-1968.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียก813.5 ส11ขก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50,383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข่มุกมฤตยู / ของ Scott O'Dell ; เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร แปล.
ชื่อผู้แต่งเดลล์, สก๊อตต์ โอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกPZ90.ท9ด73 จ74,813.5 อ974ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50,384
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข่มุกมหาภัย = The pearl / จอห์น สไตน์เบค ; แปลโดย สายธาร
ชื่อผู้แต่งสไตน์เบค, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2561
เลขเรียก813 ส177ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
50,385
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข่มุกมหาภัย = The Pearl / จอห์น สไตน์เบ็ค ; [แปลโดย] วารินทร์ สินสูงสุด, วาสุเทพ วรุณเทพ
ชื่อผู้แต่งสไตน์เบ็ค, จอห์น ค.ศ. 1902-1968.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรมหนังสือวังแก้ว, 2517.
เลขเรียก813.5 ส11ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา