Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย, 2501-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]
เลขเรียกHD60 .ส943 2563,658.408 ส979ซ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน / ขนิษฐา นันทบุตร
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา นันทบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3), 2561
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ข36 2561,342.59 ป17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย / กนกวรรณ มะ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ มะโนรมย์
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563
เลขเรียกHC445 ก32 2563,333.31 ก125ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น / ฤทัยชนนี สิทธิชัย
ชื่อผู้แต่งฤทัยชนนี สิทธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกHV6773.15.C92 ฤ364 2562,TK5105.875.I57 ฤ176พ 2562,302.34 ฤ176พ 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชี / พรรณราย ละตา
ชื่อผู้แต่งพรรณราย ละตา
พิมพลักษณ์ระยอง : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง, 2563
เลขเรียกHF5679 พ44 2563,657.0285 พ266ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2563 / บรรณาธิการ, แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียกHV6722.T5 ร64 2563, อ 795 ร226
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง / สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกHF5438.25 .ส725 2563,658.81 ส833ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกษตรสร้างเมือง : กรณีเมืองศรีสะเกษ การกลายเป็นเมืองและการจัดความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับภาคเกษตรกรรม...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ มะโนรมย์, ผู้แต่ง
เลขเรียกHT384.ท92ศ5 ก32 2563,307.1412 ก125ก 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา