Found: 346  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดประตูสู่ทวารวดี : ชุมชนและเมืองโบราณในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก (สุพรรณบุรี นครปฐม...
ชื่อผู้แต่งสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS576.23 .ส465 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองต้องไป ฮอกไกโด : Hokkaido / Dplus Guide Team ; วศิน เพิ่มทรัพย์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งDplus guide team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียกDS 812 ด629ม,915.2 ด74ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองศรีเทพศูนย์กลางของทวารวดี? / พิริยะ ไกรฤกษ์
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, 2561.
เลขเรียกDS567.85.พ8 พ65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุการณ์กรุงสยาม / เอนก นาวิกมูล
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล 2496- ผู้แต่ง
เลขเรียกDS568 อ893ห 2561,959.3 อ255ห 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
336
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารโบราณเมืองระยอง : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง = Ra...
ชื่อผู้แต่งอุเทน วงศ์สถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS589.R5 อ73 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
337
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพรว : ตุลามหาราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกDS586.1 .พ883 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
338
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในเขตอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ = Cultural development o...
ชื่อผู้แต่งนฤพล หวังธงชัยเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]
เลขเรียกDS589.น5 น43 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
340
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกที่รัก : บันทึกสะเทือนอารมณ์จากสงคราม และคำวิงวอนจากเด็กหญิงชาวซีเรีย = Dear world : a Syrian gir...
ชื่อผู้แต่งอัลอาเบด, บานา ผู้แต่ง
เลขเรียกDS98.72 อ46,956.910423 อ573ล 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
341
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลหิตอิสราเอล = The promised land / พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอก โพสต์, 2561 [2018]
เลขเรียกDS117 .พ255 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
342
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561
เลขเรียกDS586 น95 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
344
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยยวน-คนเมือง / สงวน โชติสุขรัตน์
ชื่อผู้แต่งสงวน โชติสุขรัตน์ ผู้แต่ง
เลขเรียกDS 588 .N6 ส12ท 2561,305.89591 ส138ท 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
345
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ตงจิ้น ; วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์, แปล
ชื่อผู้แต่งไล่, ตงจิ้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
เลขเรียกDS799.849.L3 ล93 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา