Found: 104  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน ค่านิยมองค์กรแบบวัตกรรมและการใช้การวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภ...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ นพรัตน์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD9161.T52 ศ74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นไปได้ของการจำหน่ายผักปลอดสารพิษผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง / กนกวรร...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ จู้ห้อง
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHF5548.325.T5 ก32 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงาน การผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว...
ชื่อผู้แต่งประทีป เอื้อนมงคล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHD59 ป46 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / อาทิสุดา ณ นคร...[และคนอื่น ๆ 3 คน]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561
เลขเรียกHV8065 ค74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่มีภาวะเสียสมดุลอิเล็กโทรไลต์ / ปวีณา ยกรัตน์
ชื่อผู้แต่งปวีณา ยกรัตน์
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHJ370 ป56 2561,WY159 ป496ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อมและท...
ชื่อผู้แต่งชฎาพร ประสพถิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกHD69.P75 ช26 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาองค์การ / รัตติกรณ์ จงวิศาล
ชื่อผู้แต่งรัตติกรณ์ จงวิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกHD58.7 ร63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดเครื่องมือ : การเจรจาสัญญาทางการค้า เพื่อการนำเข้าและส่งออก / พรชุลี อาชวอำรุง ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ที.เอส. พรินท์ติ้ง, 2561
เลขเรียกHD58.6 พ42 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนศึกษา / เอมอร เจียรมาศ
ชื่อผู้แต่งเอมอร เจียรมาศ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHM761 อ74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560 / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561
เลขเรียกHD2088.55 ต65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 "กา...
ชื่อผู้แต่งโครงการการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ( ครั้งที่ 11 : 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2561
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ค94 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของงานเอกสารข้อมูลทางวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตามความคาดหวังของผู้บริหาร บุคล...
ชื่อผู้แต่งอ้อมใจ วงษ์มณฑา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, [2561?]
เลขเรียกHE5741 อ54 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทในการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจัง...
ชื่อผู้แต่งฟาตีหม๊ะ แววันจิต
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHM1271 ฟ63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในชีวิตการทำงานของแรงงานสูงอายุที่ทำงานในโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง / สุชาธินี ทอง...
ชื่อผู้แต่งสุชาธินี ทองเนื้อนวล
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD6283.T5 ส73 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการดำเนินงาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและ...
ชื่อผู้แต่งอรสา มั่งสกุล
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHF5657.4 อ45 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา