Found: 105  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม / สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2561
เลขเรียกHV4602.55.A4 ร64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการการออกแบบกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนด้านเด็กแ...
ชื่อผู้แต่งศรีศักดิ์ ไทยอารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 2561
เลขเรียกHQ799.T5 ศ46 2561,305.235 ศ1738ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายจ่ายทางภาษี : ผลต่อการกระจายรายได้และการออม / อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพย์เนตร์การพิมพ์, 2561
เลขเรียกHJ2950.55 อ44 2561,336.24 อ286ร 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องละคร HR เล่มสี่ ตอน เหตุเกิดที่คน / วิชัย อุตสาหจิต
ชื่อผู้แต่งวิชัย อุตสาหจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด, 2561
เลขเรียกHF5549.5.J63 ว62 2561,158.7 ว543ลห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมจราจร จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ปรเมศวร์ เหลือเทพ
ชื่อผู้แต่งปรเมศวร์ เหลือเทพ
พิมพลักษณ์สงขลา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHE332.5 ป47 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติสุขชายแดนใต้ สร้างได้ด้วยงานประชาสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์ ; กลอยกมล ขวัญเยื้องพันธุ์, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนานโยบายและการประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2561
เลขเรียกHM1226 ก44 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการบัญชี 2 / รัชนี ชุมนิรัตน์...[และคนอื่น ๆ 3 คน]
ชื่อผู้แต่งรัชนี ชุมนิรัตน์
พิมพลักษณ์ตรัง : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 2561
เลขเรียกHF5655.T5 ร62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาสาสมัครกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา / น...
ชื่อผู้แต่งนงนุช จิตตะเสโณ
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHN700.592 น23 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการรายงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนใน...
ชื่อผู้แต่งสุภาทิพย์ บุญภิรมย์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHF5686.B65 ม63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญต่อธุรกิจ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2561
เลขเรียกHF5616.T5 ส47 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเยอรมันซันเดย์ (ทำไมญี่ปุ่นไม่รับทิป แต่มีเซอร์วิสที่ดีที่สุดในโลก) / Little Thoughts.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิทเทิลธอทส์, 2561.
เลขเรียกHM831 .ย75 2561,306 ล431ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดที่ปรากฎอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย / ปพนธีร์ ธีระพันธ์
ชื่อผู้แต่งปพนธีร์ ธีระพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561
เลขเรียกHV9202 ป33 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561
เลขเรียกHD38.5 ผ83 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์ก...
ชื่อผู้แต่งมาริสา ตาแก้ว
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD6954.T5 ม64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสและศักยภาพการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้ / เสาวณี จุลิรัชนีก...
ชื่อผู้แต่งเสาวณี จุลิรัชนีกร
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHD2346.T52S68 ส75 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา