Found: 435  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาธนาคารความดีต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการเปลี่ยน...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHN49.C6 น462 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 / จัดทำและเผยแพร่โดย ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วน, 2560.
เลขเรียกHC445 ร624 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(เริ่ม) สตาร์ทอัพยังไงไม่ให้พัง = The first mile / Scott D. Anthony, เขียน ; ชาลี พงษ์สง่างาน, แปล
ชื่อผู้แต่งแอนโทนี่, สก๊อต ดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมกซินคิวบ์ พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกHF5415.153 .อ85 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีคิดพิชิตเงินล้าน / สงคราม เจนกิจวัฒนา
ชื่อผู้แต่งสงคราม เจนกิจวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียกHF 5386 ส134ห,158.1 ส121ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 กฎทอง...ขององค์กรสายแข็ง / เดวิด รุสโซ ; ษิระ น้อยทิพย์, แปล
ชื่อผู้แต่งรุสโซ, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2560
เลขเรียกHD58.8 ร75 2560,658.31 ร699ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กรมการจัดหางาน / กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2560
เลขเรียกHD5972.55.A6 ย65 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ; กองบรรณาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียกHD1333.T5 ส656 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง69 เทคนิคขายดีบน Facebook / แต่งโดย สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ ; เรียบเรียงโดย สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล.
ชื่อผู้แต่งสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, [2560?]
เลขเรียกHF5548.32 ส235 2560,658.872 ส315ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvertising branding & marketing 101 / Dixie Maria Carlton.
ชื่อผู้แต่งCarlton, Dixie maria.
พิมพลักษณ์Australia : Maria Carlton, 2017.
เลขเรียกHF5415.123 C375 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutonomia : ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุและการปฏิวัติของส่วนรวม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Illuminations, 2560.
เลขเรียกHB501 .ก75 2560,320.945 ก749อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBecoming me(n) เรื่อง (ไม่) ลับฉบับทรานส์แมน / อโนพร เครือแตง ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซุปเปอร์พริ้นท์ จำกัด, 2560 [2017]
เลขเรียกHQ77.9 .บ626 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBranding ล่าฝันคนสร้างแบรนด์ / ชนิสรา โททอง [และคนอื่นๆ 6 คน]
ชื่อผู้แต่งชนิสรา โททอง
เลขเรียกHF5415.1255 .ล63 2560,658.827 ช154ล 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness model strategy สร้างเงินล้านเมื่ออ่านขาดโมเดลธุรกิจ / ฮิราโนะ อะทสึ คาร์ล ; วีรวรรณ ธรรมาน...
ชื่อผู้แต่งคาร์ล, ฮิราโนะ อะทสึชิ ผู้แต่ง
เลขเรียกHD 30.28 ค27 2560,658.4012 ค339บ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer based management system & e-commerce Edited by Gerard Ian Prudhomme. Text
พิมพลักษณ์New York : Arcler Press LLC, 2017
เลขเรียกHF5415.1265 C667 2017,658.872 Co737 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา