Found: 2,113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561
เลขเรียกHD38.5 ผ83 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2,102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพลตฟอร์ม : วิธีสร้างฐานทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น = Platform : get noticed in a noisy ...
ชื่อผู้แต่งไฮแอตต์, ไมเคิล ผู้แต่ง
เลขเรียกHM741 .ฮ95 2561,302.3 ฮ981พ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2,103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ไม่ดุหนูร่าเริง / เอริกะ ทาเคอุจิ, เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต, แปล
ชื่อผู้แต่งทาเคอุจิ, เอริกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกHQ769 ท62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแห่งความเข้าใจ...ในเศรษฐมิติ / จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561
เลขเรียกHB139 จ64 2561,330.015195 จ512ห 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 ปี 2561 หัวข้อ"ผู้หญิงในอาเซียน (Women in...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะสื่อสารมวลชน. คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
เลขเรียกHQ 1726 .H75 ร26 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2,106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน...
ชื่อผู้แต่งสัจจา บรรจงศิริ, ผู้แต่ง.
เลขเรียกHC445 Z65 ส62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2,107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์ก...
ชื่อผู้แต่งมาริสา ตาแก้ว
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD6954.T5 ม64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2,108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์กับความเป็นธรรมระหว่างประเทศ / วีระ สมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งวีระ สมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHM891 ว842ล 2557,320.01 ว842ลค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2,109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสและศักยภาพการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้ / เสาวณี จุลิรัชนีก...
ชื่อผู้แต่งเสาวณี จุลิรัชนีกร
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHD2346.T52S68 ส75 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2,110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่อยากเจ๊งต้องเก็งให้ถูก / ทศภาคย์ เผ่าไทนนท์.
ชื่อผู้แต่งทศภาคย์ เผ่าไทนนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีเทอร์นิตี้ไอเดีย, 2561.
เลขเรียกHD1382.5 ท18 2561,333.72 ท238ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ไหวจะเคลียร์ / ณภัทร ไชยภิรมย์
ชื่อผู้แต่งณภัทร ไชยภิรมย์ ผู้แต่ง
เลขเรียกHF5521 ณ161,658.315 ณ161ม 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2,112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง东盟共同体与中国-东盟关系研究 = Asean community and China-Asean relations/ 于建忠, 范祚军
ชื่อผู้แต่ง于建忠
พิมพลักษณ์北京 : 人民出版社, 2018
เลขเรียกHF1604.Z4 Y942d 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2,113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง中国文化管理研究./ 单世联 第一卷
ชื่อผู้แต่ง单世联
พิมพลักษณ์上海 : 东方出版中心, 2019
เลขเรียกHD62.4 D167z 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา