Found: 72,451  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
72,271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปต่อเองนะ...เส้นทางชีวิต สมชาย นีละไพจิตร / อังคาร จันทร์เมือง.
ชื่อผู้แต่งอังคาร จันทร์เมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาไทบุ๊คคลับ, 2550.
เลขเรียกDS578.32.ส43 อ62 2550,923.4 อ112ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
72,272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปต่างประเทศ / หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล.
ชื่อผู้แต่งปิ่น มาลากุล ม.ล.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526- .
เลขเรียกDS570.6.P56 .ป35,910.41 ป616ป 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
72,273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปต่างประเทศ ตอนที่ 1- / หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล.
ชื่อผู้แต่งปิ่น มาลากุล, ม.ล., 2446-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2526- .
เลขเรียกDS570.5.ป59 ป59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72,274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปนครวัด ลัดนครธม ชมปราสาทเขาพระวิหาร / บรรจบ เทียมทัด.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ เทียมทัด, 2464-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามพริ้นติ้งกรุ๊พ, 2532.
เลขเรียกDS554.98.น26 บ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72,275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปปีนัง-มลายู / ละออง ศรีสุคนธ์.
ชื่อผู้แต่งละออง ศรีสุคนธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขษมบรรณกิจ, 2501.
เลขเรียกDS592.6 ล6ป 2501,915.55 ล219ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
72,276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปพม่าสมัยปฏิวัติ / ของ ดุษฎีมาลา.
ชื่อผู้แต่งดุษฎีมาลา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2514.
เลขเรียกDS527.7 .ด75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72,277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปพะม่า / โดย หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณาคาร, 2479.
เลขเรียกDS527.6 .ว66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72,278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรบอิรัก / สายัณห์ เสวิวัฒน์. [text]
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ เสวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพระมหาไถ่, 2548.
เลขเรียกDS79.76 ส665 2548,956.70443 ส26ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72,279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรวยเอาดาบหน้า / โดย ศรินธร ซอหะซัน.
ชื่อผู้แต่งศรินธร ซอหะซัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : MINIBEAR PUBLISHING, 2555.
เลขเรียกDB27.5 อ463 2555,919.4 ศ174ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72,280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ = Royal archival postcard / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ; บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553 [2010]
เลขเรียกDS578.3 ป965 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
72,281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ = Royal archival postcards / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกDS582.61 .ส63 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
72,282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา, บรรณาธิการ. [text]
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จเจ้าฟ้า, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กองทัพบก 2535.
เลขเรียกDS578.32.ม251 ก411,926.1 ก117ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
72,283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า = Postcard games / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา, ผู้รวบรวม
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง, 2535.
เลขเรียกDS578.32.M33 ก411ป 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
72,284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า = Postcard games / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา สมเด็จฯ เจ้าฟ้า 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2534.
เลขเรียกDS582.54.ม57 ก66,อ 895.916 น463ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
72,285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า = Postcard games / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2535, [1992]
เลขเรียกDS578.32.M33 น236ป 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา