Found: 207,208  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
206,401
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดล Lisrel เพื่อการวิจัย / ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียกH62 ฉ235 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
206,402
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลการจัดการแห่งศตวรรษที่ 21 : เครื่องมือและวิธีการจัดการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ / โดย สตีเวน เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2546.
เลขเรียกHD38.15 ม919,658 ท59ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
206,403
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลการจัดการแห่งศตวรรษที่ 21/ สตีเวน เทน แฮฟ, วูเตอร์ เทน แฮฟ, ฟรานส์ สตีเวนส์...[และคนอื่นๆ] มาร...
ชื่อผู้แต่งแฮฟ, สตีเวน เทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ อาร์ บิซิเนส เพรส, 2546.
เลขเรียกHD 37 ม919 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
206,404
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลตารางชีพ 4 ภาคของประเทศไทย / ภัทราวรรณ ทองคำชุม, จำเนียร ฉุ้นประดับ, สุนารี สุวรรณโร
ชื่อผู้แต่งภัทราวรรณ ทองคำชุม
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552
เลขเรียกHB1474.55 ภ63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
206,405
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ / ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.
ชื่อผู้แต่งธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีแอนด์เอ็นบุ๊ค, 2563.
เลขเรียกHC79.T4 ธ34 2563,658.4063 ธ156ม 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
206,406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลธุรกิจ : คำตอบสุดท้ายสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน = Business model / สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ไชยธนกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชนดิสทริบิวเตอร์, 2556.
เลขเรียกHD 30.28 ส47บซ 2556,658 ส74ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
206,407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลธุรกิจของคุณ : วิธีที่จะช่วยให้คุณวางแผนอาชีพการงานใหม่โดยใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว = Business mo...
ชื่อผู้แต่งคลาร์ก, ทิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์พับลิชชิง, 2557.
เลขเรียกHF5381 ค173 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
206,408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลธุรกิจของคุณ = Business model you / Tim Clark, เขียน ; พิษณุ พรหมจรรยา, แปล
ชื่อผู้แต่งคลาร์ก, ทิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง, 2557.
เลขเรียกHF5371 ค174 2557,650.1 ค173ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
206,409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลพัฒนามหานครแห่งอาเซียน : ภายใต้ผังเมืองรวม กทม. ปี 2556-2561 / ปารณีย์ คชพร
ชื่อผู้แต่งปารณีย์ คชพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556.
เลขเรียกHT 269.T5 ป549ม 2556,307.1216 ป553ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
206,410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย / นงลักษณ์ วิรัชชัย.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกHA35 น24 2542,519.5 น149ม3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
206,411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์ก...
ชื่อผู้แต่งมาริสา ตาแก้ว
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD6954.T5 ม64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
206,412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุและเชิงผลพลังอำนาจด้านจิตใจต่อความพีงพอใจในงานของพัฒนากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / นัยนา...
ชื่อผู้แต่งนัยนา มากแก้วกุล
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกHN700.55.C6 น64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
206,413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเมนตัม มาสเตอร์ = Momentum masters / ผู้เขียน Mark Minervini...[และคนอื่นๆ] ; แปลและเรียบเรียง ศรุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกHG4661 ม94,332.6322 ม231ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
206,414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสามารถเชิงพลวัต ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำเร็จของธุรกิจ...
ชื่อผู้แต่งกรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกHD9016.T55 ก161ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
206,415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมโนโปลี : พลังงานไทยในเกมผูกขาด / แบ๊งค์ งามอรุณโชติ, ปรเมศร์ รังสิพล.
ชื่อผู้แต่งแบ๊งค์ งามอรุณโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556.
เลขเรียกHD2757.2 บ82,333.82 บ72ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา