Found: 207,404  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
207,196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHC445 ท94 2557,341.2473 ก525ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
207,197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา tu-asean forum (ครั้งที่ 8 : 2558 : ปทุมธานี)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกHC445 ก525 2558,327.593 ท94ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
207,198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน = Thailand and Indochinese refugees, 22-23 กุมภาพันธ์ 2522 / คณะรัฐศาสต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่องไทยกับปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน (2522 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกHV640.5.I5 ก475ท 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
207,199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับสังคมโลก = Thailand and the world community / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกHN700.55 ม56 2555,300.9593 ส481ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
207,200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับเขตการค้าเสรี [จุลสาร] = Free Trade Area / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2545.
เลขเรียกHF ศ7ท 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
207,201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับโอกาสการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / ธนิต โสรัตน์ = The Prospect of Thailand ...
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกHD ธ262
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
207,202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยคดีศึกษา : ความจริงกับวาทกรรม เรื่องราว เรื่องเล่าในสังคม / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHN700.567 ท933ค,301 ค172 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
207,203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยค้า [electronic resource] / กองเศรษฐกรรม.
ชื่อผู้แต่งกองเศรษฐกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณาคม [จัดจำหน่าย], [2551].
เลขเรียกHF5475.ท9 ก52
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
207,204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยช่วยไทยบริจาคทองช่วยชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกHC445 ท935 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
207,205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยช่วยไทยบริจาคทองช่วยชาติ : หนึ่งในโครงการ ทบ. ร่วมใจแก้ไขเศรษฐกิจชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เปรียว, [2541]
เลขเรียกHC445 ท935
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
207,206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน : สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน / พัทยา เรือนแก้ว ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD6300 ท938,331.62 ท931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
207,207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยยุควัฒนธรรมทาส / พิทยา ว่องกุล บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541.
เลขเรียกHM101 ท952,303.4 ท952
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
207,208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยสภาพลัมละลาย / โดย กองบรรณาธิการสยามใหม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2525.
เลขเรียกHC445 ท96 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
207,209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยสภาพล้มละลาย / กองบรรณาธิการสยามใหม่.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการสยามใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2525.
เลขเรียกHC497.ท9 ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
207,210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยเกรียง : องค์กรแรงงานหญิงต้นแบบ / เรียบเรียงโดย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (สพช.), 2555.
เลขเรียกHD8700.55 ท931,331.4 ม417ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา