Found: 495  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกชนิดของสาหร่ายปรสิตพืชสกุล Cephaleuros Kunze ex E.M. Fries ในประเทศไทย และการเจริญตามฤดูกาลข...
ชื่อผู้แต่งนราสินี ถี่ถ้วน
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกQK566 น46 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสูติศาสตร์สมัยใหม่ / [บรรณาธิการ] พฤหัส จันทร์ประภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียกRG501.T5 ก64 2561,WQ100 ก451 2561,618.2 ก451 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติและระบุตำแหน่งของกลุ่มบุคคลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ / ชลธิศา เวทโ...
ชื่อผู้แต่งชลธิศา เวทโอสถ
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTK6680.5 ช43 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจจับแบบปรับตัวได้สำหรับการติดตามและชดเชยการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระบบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้ตั...
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ เส้งช่วย
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTK5981.5 ก84 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อฮอร์โมนพืช / คณพล จุฑามณี, ผู้เขียน
ชื่อผู้แต่งคณพล จุฑามณี
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกQK898.H67 ค33 2561,571.74 ค119ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองทางสรีรวิทยาและการแสดงออกของยีน P5CS ที่เกี่ยวข้องกับการสะสบโพรลีนในสภาวะขาดน้ำของต้นกล้าย...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ แก้วรักษา
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกSB291.H4 อ45 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามตรวจสอบทางด้านชีวภาพของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมโดยการปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขวิทยา...
ชื่อผู้แต่งปิยฉัตร หนูคงบัตร
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกQP535.P3 ป64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหินผุด ตำบลทุ่งตำเส...
ชื่อผู้แต่งจักรินทร์ หนูอุไร
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHC445.Z9E5 จ62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. / พชร สันทัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมคุณธรรม, 2561
เลขเรียกHF5549.5.M3 พ24 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลด้วยกระบวนการโอโซเนชันเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ / จันทร์อนงค์ ฉายเหลี่ยม
ชื่อผู้แต่งจันทร์อนงค์ ฉายเหลี่ยม
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTD461 จ63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบประสบการณ์ในการใช้งานหลายอุปกรณ์ / ชุรี เตชะว...
ชื่อผู้แต่งชุรี เตชะวุฒิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกQA76.9.H85 ช74 2561,004.019 ช636ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปนเปื้อนของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่บันทึกในตะกอนดินนอกชายฝั่งอันดามัน และอ่าวไทยตอนใ...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ ฉิมดิษฐ์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTD879.P66 พ62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างชุมชนคีรีวงให้กลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยว / วรรณพร อนันตวงศ์
ชื่อผู้แต่งวรรณพร อนันตวงศ์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHM771 ว44 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี 2561 "ราชมงคลขับเคลื่อนนวั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
พิมพลักษณ์ตรัง : โรงพิมพ์ตัวไทม์, 2561
เลขเรียกZ5055.T5R3 ก64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณอายุการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าของมอเตอร์ ...
ชื่อผู้แต่งธนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTK2785 ธ36 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา