Found: 495  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรฯ, 2561
เลขเรียกSB191.R5 ก64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล / วัชระ ขาวสังข์
ชื่อผู้แต่งวัชระ ขาวสังข์
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561
เลขเรียกHF5549.5.M3 ว62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงตามหลักการยศาสตร์สำหรับพนักงานขับรถ : กรณีศึกษาพนักงานขับรถตู้ / ...
ชื่อผู้แต่งบรรพต โลหะพูนตระกูล
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTL152.5 บ44 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่และการเพิ่มชุดโครโมโซมของกระชายดำในหลอดทดลอง (Kaempferia parviflora wall. ex B...
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ ไหลไผ่ทอง
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกQK495.Z65 ก44 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา / เสาวลักษณ์ ผลเจริญ
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ ผลเจริญ
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHC445.Z9C58 ส75 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา / ร...
ชื่อผู้แต่งรัชยา สนิ
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD60.5.T52S66 ร62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบุอาการและอาการแสดงจากข้อความบอกเล่าอาการสำคัญภาษาไทยตามมาตรฐาน ICD-10 ด้วยขั้นตอนการประมวลผลภา...
ชื่อผู้แต่งภวินท์ แซ่คู
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกQA76.9.N38 ภ56 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้การเจ็บป่วยและพฤติกรรมการป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / อรอุมา คงแก้ว
ชื่อผู้แต่งอรอุมา คงแก้ว
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกRC954 อ45 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลท...
ชื่อผู้แต่งรังสินันท์ ขาวนาค
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกRJ216 ร62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำธนบัตรไทยด้วยเรียลไทม์แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตา / สุรีย์พร อังสุภ...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์พร อังสุภานิช
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTA1650 ส74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติของโรงเรียนเสนพงศ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / นพรัตน์ วิชิสโร
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ วิชิสโร
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHV609 น34 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดอุณหภูมิผนังอาคารทึบโดยการจัดเรียงพืชคลุมผิวพื้นข้างอาคาร / พัทจารี เพชรสลับศรี
ชื่อผู้แต่งพัทจารี เพชรสลับศรี
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTH7684.D9 พ63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนอพยพรถยนต์เมื่อเกิดอุทกภัย : กรณีศึกษาในเมืองหาดใหญ่ / จิรสุข พานิชกุล
ชื่อผู้แต่งจิรสุข พานิชกุล
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTC531 จ64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและควบคุมกำไร / พจนารถ ฤทธิเดช
ชื่อผู้แต่งพจนารถ ฤทธิเดช
พิมพลักษณ์ตรัง : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHF5655.T5 พ23 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา