Found: 502  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในเก...
ชื่อผู้แต่งปุญญิศา คีรีเพชร
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกG155.T5 ป72 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เสถียรภาพของลูกผสมปาล์มน้ำมันในสามสถานที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย นิราณี บือรา...
ชื่อผู้แต่งนิราณี บือราเฮง
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกQK495.P17 น64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตรวจทานโค้ดที่มีต่อความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในโครงการโอเพนซอร์ส / ธัญญรัตน์ กิจพ...
ชื่อผู้แต่งธัญญรัตน์ กิจพาณิชย์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกQA76.76.S64 ธ62 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561
เลขเรียกS562.T5 ก64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการรวบรวมและกระจายผลปาล์มน้ำมันในโซ่อุปทานด้วยนโยบายการกำหนดพื้นที่ : กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่...
ชื่อผู้แต่งพรนภา หนูทิม
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD38.5 พ43 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของน้ำยางที่อยู่ในภาชนะแก้วด้วยสายอากาศ 2 ความถี่ที่ 2.4 และ 5.8 ...
ชื่อผู้แต่งวีระยศ คนดี
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTS1890 ว64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตัวดูดซับราคาถูกจากเส้นใยธรรมชาติเหลือทิ้งเพื่อกำจัดสีคริสตัลไวโอเลต / อดิศักดิ์ คีรีรักษ์
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ คีรีรักษ์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTP919 อ36 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเฉือนแบบไม่ระบายน้ำที่ขึ้นกับเวลาของดินเหนียวอ่อนทะเลภายใต้ภาระความร้อน : กรณีศึก...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ปราชญ์ พันธ์วิศวกาญจน์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTA710.5 พ64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการและการจำแนกชนิดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนจากการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย / ศนิกานต์ ตันสุตะ...
ชื่อผู้แต่งศนิกานต์ ตันสุตะพานิช
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2561
เลขเรียกSF458.A45 ศ36 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลมพัดผ่านไม้ประดับบริเวณระเบียงทางเดินอาคารเพื่อให้ได้ความเร็วลมในสภาวะน่าสบาย / นารีรัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ บัวบุตร
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTJ163.5.B84 น64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา : สินค้าปาล์มน้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561
เลขเรียกHD9490.5.P343T5 ส63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา : สินค้าโคเนื้อ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561
เลขเรียกSF207 ส63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (Organized corruption) ของภ...
ชื่อผู้แต่งพรอัมรินทร์ พรหมเกิด
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
เลขเรียกLB2805 พ45 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในคลินิก จังหวัดภูเก็ต / ...
ชื่อผู้แต่งฮุสนา โรมินทร์
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกRA567.7 ฮ75 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี : พันธุ์กข 31 / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2561
เลขเรียกSB191.R5 ส63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา