Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบการจัดทำแบบก่อสร้างและการวัดปริมาณงานก่อสร้างด้วย BIM โดยโปรแกรม Autodes...
ชื่อผู้แต่งฉัตรติยา บุญสีมา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรแบบผสมผสานด้วยพลังงานไฟฟ้า...
ชื่อผู้แต่งสิทธินันท์ เรืองศิลป์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับเครื่องลดความชื้นเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนผสมผสานจากพล...
ชื่อผู้แต่งสุมิมล วงษ์กา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติดินเหนียวพลาสติกสูงด้วยเถ้าลอยและยิปซัมเทียม [document file] / ภานุวัฒน์ แสนมั่น...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ แสนมั่น.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาคอนกรีตที่สามารถต้านทานกรดสำหรับประยุกต์ใช้ในฟาร์มสุกร [document file]/ ฉัตริน นวลประสพ, ฤทธ...
ชื่อผู้แต่งฉัตริน นวลประสพ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง = ...
ชื่อผู้แต่งนิกอินทนน ซาซง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องคั่วอเนกประสงค์ = Develpment of temperature controller in roaste...
ชื่อผู้แต่งฐิติวัฒน์ ศฤงคาร.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องตรวจเหรียญพระด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล= The development of the buddha amulet detector...
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ จันทร์ยวง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือบันทึกข้อมูลสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรายแปลงสำหรับพื้นที่ทำการเกษตร = Development of...
ชื่อผู้แต่งพัฒนากร กองหิน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้วัสดุเก็บสะสมความร้อนเพื่อใช้กับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ = Feasi...
ชื่อผู้แต่งธนพร หมื่นชำนาญ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นทดแทนวัสดุมวลรวมละเอียด [document file]/ พสธร แขวงรักษ์, สิร...
ชื่อผู้แต่งพสธร แขวงรักษ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการหาความสัมพันธ์ของการกำลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตโดยวิธีแบบทำลายและไม่ทำลาย [document file]/ กิต...
ชื่อผู้แต่งกิตติพร คำนนท์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องประดับจากเส้นญอก กลุ่มชนเผ่ามละบริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน= Design and ...
ชื่อผู้แต่งอาพิชญา ศักดิ์นภาพรเลิศ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำสำหรับแจ้งเตือนอุทกภัยด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) = D...
ชื่อผู้แต่งกิตติพันธ์ สิทธิคำ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีชุดราตรีโดยประยุกต์ใช้แนวคิดจากดอกไม้มงคล = Design and developmen...
ชื่อผู้แต่งมนตรี คำแปลง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา