Found: 84  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 25.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องIPUS 1 : ผู้ประกอบการเสนอโจทย์ปัญหา สกว.สรรหาปัญญาช่วยท่าน [DVD] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องPhotoshop Web Design : ออกแบบและสร้างหน้าเว็บสวยให้โดนใจ [Videorecording] / ชาตพล นภาวารี.
ชื่อผู้แต่งชาตพล นภาวารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องProfessional guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องProfessional guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องSolidWorks essentials & tutorials [Videorecording]/ ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และมงคล ทองเล็ก.
ชื่อผู้แต่งชาญยุทธ โกลิตะวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบี่กระบอง : รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป = Sw...
ชื่อผู้แต่งรังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2558.
เลขเรียกGV1149.5.ท9 ร315 2558,796.86 ร314ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตของภาคเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบปีเพาะปลูก 2559/2560 กรณีศึกษาการทำพืชไร่ = Agricul...
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา เรือนคำ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Energy ma...
ชื่อผู้แต่งพิชญาภัค กุลสุ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการระบบน้ำและอาหารในการปลูกพืชกึ่งอัตโนมัติ = Management of water and food systems in semi-aut...
ชื่อผู้แต่งธนกฤต ครุฑอ่ำ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบการจัดทำแบบก่อสร้างและการวัดปริมาณงานก่อสร้างด้วย BIM โดยโปรแกรม Autodes...
ชื่อผู้แต่งฉัตรติยา บุญสีมา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559 " DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรแบบผสมผสานด้วยพลังงานไฟฟ้า...
ชื่อผู้แต่งสิทธินันท์ เรืองศิลป์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา