Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Energy ma...
ชื่อผู้แต่งพิชญาภัค กุลสุ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
17
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการระบบน้ำและอาหารในการปลูกพืชกึ่งอัตโนมัติ = Management of water and food systems in semi-aut...
ชื่อผู้แต่งธนกฤต ครุฑอ่ำ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบการจัดทำแบบก่อสร้างและการวัดปริมาณงานก่อสร้างด้วย BIM โดยโปรแกรม Autodes...
ชื่อผู้แต่งฉัตรติยา บุญสีมา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559 " DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรแบบผสมผสานด้วยพลังงานไฟฟ้า...
ชื่อผู้แต่งสิทธินันท์ เรืองศิลป์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับเครื่องลดความชื้นเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนผสมผสานจากพล...
ชื่อผู้แต่งสุมิมล วงษ์กา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
22
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติดินเหนียวพลาสติกสูงด้วยเถ้าลอยและยิปซัมเทียม [document file] / ภานุวัฒน์ แสนมั่น...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ แสนมั่น.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาคอนกรีตที่สามารถต้านทานกรดสำหรับประยุกต์ใช้ในฟาร์มสุกร [document file]/ ฉัตริน นวลประสพ, ฤทธ...
ชื่อผู้แต่งฉัตริน นวลประสพ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องอัดถ่านด้วยแผงความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการอัดร้อน = The efficacy developmen...
ชื่อผู้แต่งยุทธพิชัย กลัดนุถะ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง = ...
ชื่อผู้แต่งนิกอินทนน ซาซง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมสายพานลำเลียงของเครื่องกรอกแชมพูสมุนไพร = The Development of the conveyor belt con...
ชื่อผู้แต่งกิตติพล พรมฤทธิ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องคั่วอเนกประสงค์ = Develpment of temperature controller in roaste...
ชื่อผู้แต่งฐิติวัฒน์ ศฤงคาร.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
28
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องขูดเส้นใยจากกาบกล้วย = Development of fiber scraping machine for banana sheath [docum...
ชื่อผู้แต่งพลกฤษณ์ แปงการิยา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
29
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องตรวจเหรียญพระด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล= The development of the buddha amulet detector...
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ จันทร์ยวง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
30
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องบด-ย่อยมูลโคสำหรับการอัดเม็ด = Breaker development-Cow dung for pellets [document fil...
ชื่อผู้แต่งศิวกร เม่นแต้ม.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา