Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือบันทึกข้อมูลสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรายแปลงสำหรับพื้นที่ทำการเกษตร = Development of...
ชื่อผู้แต่งพัฒนากร กองหิน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
32
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว = Development and effi...
ชื่อผู้แต่งก้องภูมิ ใสบัว.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
33
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวัดค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำด้วยเรือผ่านการควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน = Measuring the acidity and alka...
ชื่อผู้แต่งสัตตบรรณ ระวังภัย.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
34
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย : แฟ้มข้อมูลฝึกหัด. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
35
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้วัสดุเก็บสะสมความร้อนเพื่อใช้กับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ = Feasi...
ชื่อผู้แต่งธนพร หมื่นชำนาญ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
36
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นทดแทนวัสดุมวลรวมละเอียด [document file]/ พสธร แขวงรักษ์, สิร...
ชื่อผู้แต่งพสธร แขวงรักษ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
37
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสร้างดอกสว่านจากเหล็กน้ำพี้ = Creating drill from Lak Nam Phi [document file] / ชัยรัตน์ สารทรง, ...
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ สารทรง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
38
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการหาความสัมพันธ์ของการกำลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตโดยวิธีแบบทำลายและไม่ทำลาย [document file]/ กิต...
ชื่อผู้แต่งกิตติพร คำนนท์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
39
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้ด้วยแม่พิมพ์แบบไม้ = Finding ratio in for...
ชื่อผู้แต่งสกุลชัย บุญธูป.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
40
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาชุดจำลองระบบจัดการลานจอดรถขนาด 6 ช่องผ่านแอพพลิเคชั่น = A design and development of...
ชื่อผู้แต่งอรรถพล เขียนทอง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
41
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องประดับจากเส้นญอก กลุ่มชนเผ่ามละบริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน= Design and ...
ชื่อผู้แต่งอาพิชญา ศักดิ์นภาพรเลิศ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
42
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์พลังงานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า = The design and development of power analys...
ชื่อผู้แต่งมงคลชัย ไกรแนว.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
43
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำสำหรับแจ้งเตือนอุทกภัยด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) = D...
ชื่อผู้แต่งกิตติพันธ์ สิทธิคำ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
44
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีชุดราตรีโดยประยุกต์ใช้แนวคิดจากดอกไม้มงคล = Design and developmen...
ชื่อผู้แต่งมนตรี คำแปลง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
45
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้าน พ พชร พลอย จังหวัดอุตรดิตถ์= Furniture design and develpment...
ชื่อผู้แต่งภานุพงษ์ คลังน้อย.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา