Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 : Step into industry 4.0 = Annual report 2017 [Electronic file] / สำนักงานปลัดกร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
62
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 = Annual report 2017 [Electronic file] / สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
63
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION กรรมาธิการวุฒิสภา : (ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
64
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION หน้าที่และอำนาจวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ [VideoCD] / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
65
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2560 = Foreign trade statistics of Thailand 2017 [Electronic file]...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
66
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีคีตเภรี กลองภาคเหนือ : สู่มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม [DVD] / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง.
พิมพลักษณ์ลำปาง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
67
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
68
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักรา...
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
69
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักรา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
70
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
71
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องอรหันตธรรมบท : แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก ชุดที่ ๓ [MP3] / มูลนิธิอุทยานธรรม.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิอุทยานธรรม.
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ : มูลนิธิอุทยานธรรม, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
72
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับสร้างแผ่นลายวงจรพิมพ์ = Computer numerical control [CNC] for ...
ชื่อผู้แต่งจักริน พุ่มพวง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
73
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องฉีดสารนาโนสำหรับผ้าทอพื้นเมือง = Nano injection for native fabrics [document file]/ มาวิน เพ็...
ชื่อผู้แต่งมาวิน เพ็งคำ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
74
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องตรวจวัดและควบคุมระบบบำบัดคุณภาพน้ำสำหรับบ่อเลี้ยงปลาสวยงาม = Water quality measurement and tr...
ชื่อผู้แต่งนิทัศน์ ใบบัว.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
75
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องตัดกระยาสารท = Krayasad cutting machine [document file] / สุกฤษฎิ์ ปริกเพชร, อนุชิต พกเครือ, ...
ชื่อผู้แต่งสุกฤษฎิ์ ปริกเพชร.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา