Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม สำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด / กระทรวงพนาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพนาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544.
เลขเรียก023.2 ก17ค ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 / กรมการรักษาดินแดน.
ชื่อผู้แต่งกรมการรักษาดินแดน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ม.ป.พ.
เลขเรียก355 ก226ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2560 พ...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกKPT3550 ท365 2562,336.2 ท365ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมผู้เกียจคร้าน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดนนทบุรี /
พิมพลักษณ์พระนคร : ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เลขเรียกอ 915.93 น15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาสำหรับครู / อัชรา เอิบสุขสิริ.
ชื่อผู้แต่งอัชรา เอิบสุขสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2562.
เลขเรียกLB1051 อ522 2561,370.15 อ112จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิ๊บยอดกตัญญู / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด Hipps 13 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เล่ม 3 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2561.
เลขเรียก351.1 ส228ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โบราณสถานในจังหวัดสงขลา ปัตตาน...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักศิลปากรที่ 13 กรมศิลปากร, [2555]
เลขเรียกDS567.85 ก-ท,อ 915.938 พ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีเด็ด พิชิตใบอนุญาตว่าความ.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา โพธิสาขา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ:เดิอนตุลา 2558.
เลขเรียก340 ก279ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมจักรปราบมาร / พระมหาธีรยุทธ์ เกษตรสุนทร.
ชื่อผู้แต่งพระมหาธีรยุทธ์ เกษตรสุนทร.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : เวิลด์ออฟเซ็ท พริ้นติ้ง, 2555.
เลขเรียก294.3823 พ1711ธ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบทางสังคม / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สามัคคีธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
เลขเรียกJF1358.T5 ส45 2561,351.593 ส168ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักสืบแรร์ไอเท็ม / เจนน์ แม็คคินเลย์ ผู้เขียน, วรรธนา วงษ์ฉัตร ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเจนน์ แม็คคินเลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Longdo, 2563.
เลขเรียกรส จ255ป 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี: กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม/ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ที.เค.พริ้นติ้ง, 2551.
เลขเรียกWA540 น199 2551,302.23 ม232น 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา