Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
เลขเรียกบ ส225ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการศึกษาเรื่องปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน / [คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาทา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2551.
เลขเรียก371.3 ส174 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาเรื่อง "การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน" / คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนรา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [25...?]
เลขเรียก333.7613 ค141ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักงบประมาณ 46ปี/ สำนักงานงบประมาณ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานงบประมาณ
พิมพลักษณ์ม.ป.ป
เลขเรียกบ ส225ส ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนขายหุ้นสามัญ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน, [25...?]
เลขเรียก332.63 บ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน, [25...?]
เลขเรียก332.63 ธ142ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัทการบินไทย จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทการบินไทย มหาชนจำกัด, [25...?]
เลขเรียก332.63 บ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชุดสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = สุวัฒน์ รวยอารีย์.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ รวยอารีย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สุวัฒน์ สวยอารีย์
เลขเรียก379.593 ส247ห 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศลาว = The Lao People''s Democratic Republic / สุวิทย์ ตราสุวร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริบัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 25-
เลขเรียกอ 959.4 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและทฤษฎีกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง / วรรณชัย บุญบำรุง.
ชื่อผู้แต่งวรรณชัย บุญบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2553.
เลขเรียก347.05 ว11ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ : เตรียมพร้อมที่จะไป ข้อมูลในทางปฎิบัติสำหรับการพำนักและศึกษาในสหรัฐ/ สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม1: การศึกษาปริญญาตรี/ สำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม2: บัณฑิตศึกษาและการศึกษาทางวิชาชีพและการวิจัย/ สำนักงานกิจการด้านกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม3: การศึกษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ การศึกษาทางไกล และการรับรองวิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันดินส่วนละลายเมทิลีนคลอไรด์จากน้ำส้มควันไม้ไม้ยางพารา = Chemical Composition...
ชื่อผู้แต่งอัชมาน อาแด.
พิมพลักษณ์ยะลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
เลขเรียกวจ 633.89 อ212อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา