Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการนำร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมทรัพยากรธรณี DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ : พะเยาวิจัย๖ DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน [ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559)] DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิจิตรกิตติการ DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการกษาปณ์ไทยจากอาณาจักรโบราณ DVD[vidorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหัดพูดจีนกลาง 2 [videorecording] = Chinese 2 / Ding Jiefen ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2547.
เลขเรียกPL1121.T5 ห63 2547,495.1834 ด32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา