Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งบุญญา เพียรสวรรค์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
152
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการเข้าถึงและให้บริการแท็กซี่เพื่อคนพิการบนระบบ Smartphone และ Web GIS กรณีศึกษา เมืองพิ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ชูสำโรง
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
153
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยื่น The deelopment of a stable and sustainable democracy/ พ...
ชื่อผู้แต่งพงศธร ไชยเสน
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
154
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การจัดการความปวดในโรงพยาบาลตติยภูมิ / อินทิรา ปากันทะ, เอื้อมพร หลิน...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา ปากันทะ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
155
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด / วาริช รัตนกรรดิ, เอื้อมพร หลินเจ...
ชื่อผู้แต่งวาริช รัตนกรรดิ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
156
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน บริบทชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนา...
ชื่อผู้แต่งอติญาณ์ ศรเกษตริน
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
157
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ / สุภัตรา สฤษชส...
ชื่อผู้แต่งสุภัตรา สฤษชสมบัติ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเ...
ชื่อผู้แต่งสุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
159
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้นำท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลเชื้อเพ...
ชื่อผู้แต่งภรณี หลาวทอง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
160
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2...
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ หนังสือ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
161
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
ชื่อผู้แต่งวาริช รัตนกรรดิ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
162
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย พินิจใหม่
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
163
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เกี่ยวกับการควบคุมการเผาว้สดุเหลือใช้ทางการเกษตร= The Public Participa...
ชื่อผู้แต่งตุลญา โรจน์ทังคำ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
164
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายกำลังการผลิตโร...
ชื่อผู้แต่งมานิดา เฟื่องชูนุช
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
165
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการยังยั้งออกซิเดชันเเละไกลเคชันในโรคเบหวานโดยผักพื้นบ้านไทย = Inhibition of oxidation and glycation...
ชื่อผู้แต่งชมนาด สิงห์หันต์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา