Found: 417  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการจัดการความรู็ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนัก...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
137
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนา...
ชื่อผู้แต่งพยุงพร ศรีจันทวงษ์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
138
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระกา...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ จันทะคุณ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
139
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท...
ชื่อผู้แต่งวชิราภรณ์ ยาพรม
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผล เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ย...
ชื่อผู้แต่งบุญญา เพียรสวรรค์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
141
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา / ปร...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ รัตนพันธิ์
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
142
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ จันทร์เล็ก
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
143
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งบุญญา เพียรสวรรค์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
144
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการเข้าถึงและให้บริการแท็กซี่เพื่อคนพิการบนระบบ Smartphone และ Web GIS กรณีศึกษา เมืองพิ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ชูสำโรง
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
145
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยื่น The deelopment of a stable and sustainable democracy/ พ...
ชื่อผู้แต่งพงศธร ไชยเสน
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
146
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การจัดการความปวดในโรงพยาบาลตติยภูมิ / อินทิรา ปากันทะ, เอื้อมพร หลิน...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา ปากันทะ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
147
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด / วาริช รัตนกรรดิ, เอื้อมพร หลินเจ...
ชื่อผู้แต่งวาริช รัตนกรรดิ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
148
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน บริบทชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนา...
ชื่อผู้แต่งอติญาณ์ ศรเกษตริน
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
149
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ / สุภัตรา สฤษชส...
ชื่อผู้แต่งสุภัตรา สฤษชสมบัติ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
150
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเ...
ชื่อผู้แต่งสุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา